BARODAN HABERLER

T.C.YARGITAYBeşinci Hukuk Dairesi E:2014/16252K:2014/25317T: 06.11.2014

1243 görüntülenme
09/06/2015
T.C.YARGITAYBeşinci Hukuk Dairesi E:2014/16252K:2014/25317T: 06.11.2014
T.C.YARGITAYBeşinci Hukuk DairesiE:2014/16252K:2014/25317T: 06.11.2014 Dava Açıldıktan Sonra Taraf Değişikliği Davaya Dahil Edilme Özet: Kamulaştırmasız elatma davası açıldıktan sonra dava konusu 3. bir kişiye devredilirse bu kişinin davaya dahil edilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmelidir.(6100 s. HMK m. 125/2)Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;Dosyadaki bilgi ve belgelerden davanın yargılama sırasında dava konusu taşınmazdaki 179/7309 payından 70/7309'unu diğer paydaşlardan Orhan'a 15.07.2013 gününde satmış olduğu anlaşılmıştır.6100 sayılı HMK'nın 125/2. maddesinde "Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilmiş olursa, devralmış olan kişi görülmekte olan davada davalı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder" hükmü yer almaktadır.Bu nedenlerle; davacıdan pay satın alan şahsın 6100 sayılı HMK'nın 125/2. maddesi uyarınca yargılamaya dahil edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazîneye irad kaydedilmesine, 06.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler