BARODAN HABERLER

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

1352 görüntülenme
20/11/2014
T.C.  YARGITAY  21. HUKUK DAİRESİ
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/20237 K. 2014/15776 T. 01.07.2014 * TEMYİZ SÜRESİNİN BAŞLANGICI (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı - Tarafların Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce Süre Tutum Veya Gerekçeli Dilekçe Sunmak Suretiyle Kararı Temyiz Ettikleri Hallerde Dahi Kararın Gerekçesini Dikkate Alarak Yeni Temyiz Gerekçelerine Dayanmalarının Mümkün Olduğu) * HÜKMÜN TEFHİMİ (Gerekçesiz Olarak Tefhim Edilen Kararda Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı - Süre Tutum veya Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Verildiği Halde Dahi Gerekçeli Kararın Tebliği Gerektiği/Davanın Tümden Kabulü Ya da Reddi Söz Konusu Olsa Bile Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Etmekte Hukuki Yararları Bulunabileceği) * SÜRE TUTUM VEYA GEREKÇELİ TEMYİZ DİLEKÇESİ VERİLMESİ (Taraflara Gerekçeli Karar Tebliğ Edilmeden Önce - Gerekçesiz Olarak Tefhim Edilen Kararda Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı/Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Etmekte Hukuki Yararları Bulunabileceği/Adil Yargılanma Hakkı) * GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİ (Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı - Gerekçeli Kararın Gönderilmemesinin Adil Yargılanma Hakkını İhlal Edeceği/Anayasa Mahkemesi 2. Bölüm 20.03.2014 gün ve 2012/1034 Sayılı Kararı) * HÜKMÜN GEREKÇESİNİN TEMYİZİ (Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Tefhim Edilmediği Hallerde Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğinin Zorunlu Olduğu - Süre Tutum veya Gerekçeli Temyiz Dilekçesi Verildiği Halde Dahi Tarafların Kararın Gerekçesini Temyiz Edebilecekleri) * İŞ MAHKEMELERİ KARARLARI (5521 S.K. Md. 8'de Yer Alan ve Temyiz Süresinin Başlangıcına Esas Alınan Tefhim Kavramının "Hükme İlişkin Tüm Hususların Gerekçesi İle Birlikte Açıklandığı Hal" Olarak Anlaşılması Gerektiği - Kısa Kararda Hükmün Tüm Unsurları Yer Alsa Bile Temyiz Süresinin Gerekçeli Kararın Tebliğinden Başlayacağı) 6100/m. 321/2 5521/m. 8 Anayasa Mahkemesi (2. Bölüm) 20.03.2014 gün ve 2012/1034 sayılı kararı ÖZET : Hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte tefhim edilmediği hallerde gerekçeli kararın taraflara tebliği zorunludur. Mahkemece, taraflara tefhim edilen kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. Tarafların, gerekçeli karar tebliğ edilmeden önce, temyiz süre tutum dilekçesi veye gerekçeli temyiz dilekçesi sunmak suretiyle kararı temyiz ettikleri hallerde dahi, kararın gerekçesini dikkate alarak yeni temyiz gerekçelerine dayanmaları mümkün olduğundan, bu gibi hallerde bile gerekçeli kararın taraflara tebliği gerekir. Davanın tümden kabulü yada reddi söz konusu olsa bile tarafların kararın gerekçesini temyiz etmekte hukuki yararları bulunabileceğinden, bu gibi durumlarda bile gerekçeli kararın yöntemince taraflara tebliği zorunludur. 5521 sayılı Kanun'un 8.maddesinde yer alan ve temyiz süresinin başlangıcına esas alınan tefhim kavramının "hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklandığı hal" olarak anlaşılması zorunludur. DAVA : Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi: KARAR : 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK'nın 321.maddesinin 2.fıkrasına göre; kararın tefhimi için hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanamadığı ve bu nedenle zorunlu olarak hüküm özetinin tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir. Bu hüküm doğrultusunda, hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte tefhim edilmediği hallerde gerekçeli kararın taraflara tebliği zorunludur (Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nın (İkinci Bölüm) 20.03.2014 gün ve 2012/1034 Başvuru sayılı kararı da aynı yöndedir). Mahkemece, taraflara tefhim edilen kısa kararda (hüküm özeti) hükmün tüm unsurları yer almakla birlikte kararın gerekçesinin tefhim edilememesi halinde temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. Ancak, hüküm tüm unsurları ve gerekçesi ile birlikte tefhim edilmiş ise artık hükmün HMK'nın 321/2 maddesine göre usulüne uygun ve eksiksiz bir biçimde tefhim edildiği kabul edilir ve temyiz süresi tefhim tarihinden itibaren başlar. 5521 sayılı Kanun'un 8.maddesinde yer alan ve temyiz süresinin başlangıcına esas alınan tefhim kavramının "hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklandığı hal" olarak anlaşılması zorunludur. Tarafların, gerekçeli karar tebliğ edilmeden önce, temyiz süre tutum dilekçesi veye gerekçeli temyiz dilekçesi sunmak suretiyle kararı temyiz ettikleri hallerde dahi, kararın gerekçesini dikkate alarak yeni temyiz gerekçelerine dayanmaları mümkün olduğundan, bu gibi hallerde bile gerekçeli kararın taraflara tebliği gerekir. Davanın tümden kabulü yada reddi söz konusu olsa bile tarafların kararın gerekçesini temyiz etmekte hukuki yararları bulunabileceğinden, bu gibi durumlarda bile gerekçeli kararın yöntemince taraflara tebliği zorunludur. Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda; SONUÇ : Temyiz eden davalı Kurum vekilince sunulan temyiz dilekçesinin, HUMK'nun 433. maddesi gereğince davacı vekiline yöntemince tebliğ edilerek, tebligat parçası eklendikten sonra gönderilmek üzere, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler