BARODAN HABERLER

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 16 Nisan 2013 / 28620 Adalet Bakanlığından: İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

833 görüntülenme
16/04/2013
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 16 Nisan 2013 / 28620  Adalet Bakanlığından: İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 16 Nisan 2013 / 28620 Adalet Bakanlığından: İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "defter" ibaresi "kayıt" olarak, "ilişkin hususları" ibaresi "ilişkin hususlar ile elektronik ortamda yapılacak işlemleri" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "İcra ve İflâs Kanununun" ibaresinden sonra gelmek üzere "8/a," ibaresi eklenmiştir. MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının başlığındaki "Defterler" ibaresi "Kayıtlar" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının birinci bölümünün başlığı "Kayıtlar" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tutulması zorunlu olan kayıtlar MADDE 3 - Her icra ve iflâs dairesinde aşağıda gösterilen kayıtların elektronik ortamda tutulması zorunludur. a) Esas kaydı. b) Talimat kaydı. c) Disiplin soruşturması kaydı. d) Kasa kaydı. e) Cezaevi yapı harcı kaydı. f) Zimmet kaydı. g) İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı. h) Posta mutemet kaydı. ı) Muhabere kaydı. j) Haciz takip kaydı." MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının ikinci bölümünün başlığındaki "Defterlerin" ibaresi "Kayıtların" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Esas kaydı MADDE 4 - Esas kaydı; elektronik veya fiziki ortamda gelen takip talepleri, ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, başvurma tarihi, alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi), borçlunun (bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi, takibin şekli ve niteliği, alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi, takibin dayanağı olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı, alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası, İcra ve İflâs Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası, işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır. Yıl sonunda sonuçlanmayan takip dosyaları, yeni yıl esas kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının icra edildiği, ne kadarının takipsiz bırakıldığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu ve devredilen dosyaların sıra numaraları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir." MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Talimat kaydı MADDE 5 - Talimat kaydı, başka yer icra ve iflâs dairelerinden gelen işlerle ilgili gönderilen talimat taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayda; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi, talimat evrakının tarih ve dosya esas sıra numarası, alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı veya vergi kimlik numarası, yerleşim yerindeki adresi, talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir. Bu kayıtta da, 4 üncü maddenin son fıkrası hükmü gereğince yılsonunda devir işlemi yapılır. MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı "Kasa kaydı", birinci fıkrasındaki "Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri" ibaresi, "Kasa kaydı" şeklinde, "miktarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir" ibaresi "için tutulan kayıttır." şeklinde, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasındaki "kelimesinin karşısına" ibaresinden sonra gelen "her" ibaresi, "gün" ibaresinden sonra gelen "mesai saati" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasındaki "yeni yıl" ibaresinden sonra gelen "kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine" ibaresi "kasa kaydına" şeklinde, "bir önceki yıla ait" ibaresinden sonra gelen "kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğu açıklaması yazılır" ibaresi "kasa kaydında tahsilât ve reddiyat kayıtları devir işlemine tabi tutulur" şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasındaki "ettirilip" ibaresinden sonra gelen "defterdeki" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. "Bu kayıt; sıra numarası, işlem türü, işlem tarihi, parayı yatıran veya çekenin adı ve soyadı, işlemi yapanın sicil numarası, birim adı, dosya esas sıra numarası, makbuz numarası, miktar sütunlarını içerir. İşlem türü sütununa işlemin tahsilât veya reddiyat olduğu yazılır." MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Cezaevi yapı harcı kaydı MADDE 7 - Cezaevi yapı harcı kaydı; icra ve iflâs dairesi tarafından tahsil edilen cezaevi yapı harcının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; yevmiye numarası, tarihi, cezaevi yapı harcının günlük ve genel toplamı, dosya esas sıra numarası, ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir. Cezaevi yapı harcı olarak tahsil edilen paralar, en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar 93 üncü madde uyarınca Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara yatırılır." MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı MADDE 8 - Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydı; icra ve iflâs dairesince alınan yabancı para, kıymetli evrak ve altın, gümüş gibi değerli şeylerin işlendiği kayıttır. Kıymetli evrak, yabancı para ve altın, gümüş gibi değerli şeylerin alındığına ilişkin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz düzenlenir. Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas sıra numarası, verilen makbuzun tarih ve numarası, kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği, sahibinin adı ve soyadı, değerli şeyin takdir edilen kıymeti, satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli, kasa kaydındaki tahsilât tarihi ve numarası, aynen iade olunmuşsa iade tarihi, iade alanın adı, soyadı ve imzası, nerede saklandığı ve düşünceler sütunlarını içerir. İcra ve İflâs Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra dairesinde muhafazası gereken haczedilen kıymetli evrak ve değerli şeylerin de kaydedilmesi zorunludur." MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Posta mutemet kaydı MADDE 9 - Posta mutemet kaydı; icra ve iflâs dairesi adına, posta ile veya kasa emanet hesabının bulunduğu banka haricindeki bankalara yapılan havale yolu ile gelen paraya ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; havale çıkış yeri, numarası, tarihi, değeri, miktarı, gönderenin adı ve soyadı, dosya numarası, posta memurunun adı ve soyadı, kasa tarihi ve numarası, tahsilât makbuzunun tarih ve numarası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır. Posta mutemet kaydına kaydedilerek alınan para için, aynı gün tahsilât makbuzu kesilir ve ilgili sütuna tahsilât makbuzunun tarih ve numarası işlenir. Cumhuriyet savcıları, posta merkezinden havale almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını, bu kişilerden başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine bir yazı ile bildirirler." MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Muhabere kaydı MADDE 10 - Muhabere kaydı; icra ve iflâs dairesinden yazılan veya icra ve iflâs dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde düzenlenen kayıtlara işlenmesi gerekenler dışında gelen ve giden evrak ile başka yer icra ve iflâs dairelerine gönderilmek üzere verilen dilekçelere ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir. Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla, onlara verilen cevaplar ve icra talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere kaydına işlenmez." MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Zimmet kaydı MADDE 11 - Zimmet kaydı; icra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra ve evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, evrakı alanın adı ve soyadı ve evrakı alanın imzası sütunlarını içerir. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütün imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır." MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Disiplin soruşturması kaydı MADDE 12 - Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi, başvurma tarihi, hakkında şikâyette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil numarası, karar tarih ve numarası yer alır." MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 12/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Haciz takip kaydı MADDE 12/A - Haciz takip kaydı; haciz talebine istinaden haciz, teslim ve satış harcının yatırıldığı tarihlere göre işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, sayman mutemedi alındı makbuzu yevmiye numarası, tarihi, sütunları yer alır." MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının üçüncü bölümünün başlığındaki "Defterlere" ibaresi "Kayıtlara" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tevzi işlemleri MADDE 14 - Takip ve diğer işler belirli kriterlere göre dairelere tevzi edilir. Birden fazla icra ve iflâs dairesi olan yerlerde, her daireye eşit ağırlıkta iş gönderilmesi sağlanır. Tevzi kriterleri Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir." MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yeni kayıt eklenmesi ve sorgulama MADDE 15 - Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara, gerek görüldüğünde Adalet Bakanlığı tarafından yeni kayıtlar veya mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir. Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir." MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "UYAP'ın kullanılması MADDE 16 - İcra mahkemeleri, icra ve iflâs dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. Hâkim, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra kâtibi ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve süresinde yerine getirmekle yükümlüdür. Mahkemelere ve icra ve iflâs dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer, güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya icra ve iflâs dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler, takip açabilirler. İcra iflâs dairelerinde yapılacak sorgulamalarda vekil ile takip edilen dosyalarda, aynı konu hakkında Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek sürelerde sorgulama yapılması talep edilebilir. UYAP Avukat Portal üzerinden ise her zaman sorgulama yapılabilir. Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya icra ve iflâs dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Hâkimin veya icra müdürünün onayını gerektiren evrak hâkimin veya icra müdürünün iş listesine yönlendirilir. Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fiziki ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir. UYAP üzerinden hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi halinde; belge veya kararın fizikî örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek altı hâkim, icra müdürü veya görevlendireceği personel tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir. Taraf veya vekilleri tarafından elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00'a kadar tamamlanması zorunludur. Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter." MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "vergi kimlik numarası" ibaresinden sonra gelmek üzere ",ödemenin yapılacağı banka adı ve hesap bilgisi" ibaresi eklenmiştir. MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun" ibaresi "14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Takibin elektronik ortamda açılması durumunda, takibe eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılarak güvenli elektronik imza ile imzalanır. Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen kambiyo senetleri elektronik ortamda takip talebine eklense de, en geç 3 gün içinde belgenin aslının ilgili daireye ibraz edilmesi zorunludur. Aksi takdirde ödeme emri düzenlenmez." MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 22 - İcra tutanağına birbirini takip eden sayfa numaraları verilmesi ve gerekirse tutanağın sonuna eklenecek sayfalarla birlikte 16 ncı maddede gösterilen dosya içine konulması zorunludur. Yazılı veya sözlü olarak yapılan talepler, itirazlar ve her türlü bildirim, süresinde ait olduğu tutanağa geçirilir ve altı tarih belirtilerek, ilgilisi ve icra müdürü veya yardımcısı veya kâtibi tarafından imzalanmak suretiyle dosyasına takılır. Elektronik ortamda gelen talepler, itirazlar ve her türlü bildirim ise UYAP'ta kayıtlı dosyasına aktarılır. Reddedilen paralar ve bu paralardan yapılan kanunî kesinti miktarı tablo halinde tutanakta gösterilir." MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Borcun yedi gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması veya teminatın verilmesi gereği," MADDE 26 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Borcun otuz gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması gerektiği," MADDE 27 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Borç yedi gün içinde icra emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırılmaz veya icra mahkemesinden veya Yargıtay'dan yahut yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına ilişkin bir karar getirilmezse, alacaklının rehnedilmiş malın satışını isteyebileceği," MADDE 28 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması, teminat verilmesi yükümlülüğüne ilişkin borçlarda teminatın bu süre içinde gösterilmesi," MADDE 29 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "d) Yedi gün içinde itiraz olunmaz ve onbeş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına borç yatırılmazsa, rehinli malın satılacağı," MADDE 30 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Yedi gün içinde borca itiraz edilmez ve (b) bendinde yazılı süre içinde borç ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırılmazsa alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtarı," MADDE 31 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Borcun ve takip giderlerinin on gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması," MADDE 32 - Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Borcun ve takip giderlerinin yedi gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs dairesine ait banka hesabına yatırılması," MADDE 33 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Borcun ve takip giderlerinin beş gün içinde ödeme emrini gönderen icra ve iflâs dairesine ait banka hesabına yatırılması," MADDE 34 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "yazılı süre içinde borç" ibaresinden sonra gelmek üzere "ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına yatırılmazsa" ibaresi eklenmiş ve "ödenmezse" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 35 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kaydına özgü" ibaresinden sonra gelen "defter" ibaresi "kayıt" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 36 - Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Ayrıca, üçüncü kişinin alacak tahsil edilinceye kadar borcunu yalnız haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması gerektiği, borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı veya hacizli malı ancak icra dairesine teslim edebileceği, malı borçluya vermemesi, aksi halde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağı ihtarını içerir." MADDE 37 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "İkinci haciz ihbarnamesinde 42 nci maddenin ikinci fıkrasındaki bilgiler yer alır. Bunun dışında birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi, yedi gün içinde itiraz edilmemesi nedeniyle borcun üçüncü kişinin zimmetinde ve malın yedinde sayıldığı bildirilir. Ayrıca, üçüncü kişinin ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen sebeplerle yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu aynı yedi gün içinde haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi de ihtar edilir." MADDE 38 - Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının, ikinci cümlesindeki "onbeş gün içinde borcu" ibaresinden sonra gelen "icra dairesine ödemesi" ibaresi "haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması" şeklinde değiştirilmiş, "malı aynı sürede" ibaresinden sonra gelmek üzere "icra dairesine" ibaresi eklenmiş, "sayılan borcu" ibaresinden sonra gelen "icra dairesine ödemesi" ibaresi "haciz ihbarnamesini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırması" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 39 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 47 - Taşınırın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası, alacaklının ve borçlunun adları ve soyadları, ilânın şekli, artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, birinci ve ikinci artırma tarihleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı ve sona ereceği gün, artırma şartları, taşınırın cinsi, takdir edilen kıymeti yazılır ve icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, ihalede artırılan miktar, artıranların ad ve soyadı, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı tutanağa yazılır. Tutanak, satışı yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir. İhalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklifte kalması durumunda tutanakta alıcının imzası aranmaz." MADDE 40 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 48 - Taşınırın açık artırma ilânına, dosya numarası, satılacak şeyin cinsi, niteliği, önemli özellikleri, takdir edilen kıymeti, artırmanın yapılacağı yer, birinci ve ikinci artırmanın gün ve saatleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı gün, satış şartnamesinin ve diğer bilgilerin nereden ve ne şekilde öğrenilebileceği belirtilerek gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği yazılır. Taşınırın açık artırma ilânı, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu ilan elektronik ortamda da yapılır ancak elektronik ortamda yapılan ilanda imza ve mühür aranmaz." MADDE 41 - Aynı Yönetmeliğe 48 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 48/A maddesi eklenmiştir. "Taşınırın ihale usulü MADDE 48/A - Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artırma tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada ise elektronik ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. Beşinci günü takip eden en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz, teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek için teminatın elektronik ortamda yatırılma işlemi, bu konuda UYAP ile entegrasyonu tamamlanan bankalar üzerinden yapılır. Elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir. Elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar en yüksek teklifi veren haricindeki katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatlarını aynı usulle iade alabilirler. Ayrıca bu teminatlar artırma tamamlandıktan sonra icra ve iflâs dairesince de UYAP üzerinden iade edilebilir. En yüksek teklif veren katılımcı, artırma sonuna kadar daha yüksek teklif verilmediği takdirde, teklifi ile bağlıdır. Elektronik ortamda teklif verme işlemi; en yüksek teklif miktarı belirlenmek suretiyle, bu miktara ulaşıncaya kadar başka bir teklif verildiği takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar kadar otomatik olarak artırılması talimatı verilmesi suretiyle de yapılabilir. Bu talimatın süresi, talimatı veren katılımcının belirlediği üst sınıra ulaşmasa dahi, elektronik ortamda teklif verme süresinin sonunda biter. Birinci ve ikinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Birinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer." MADDE 42 - Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 49 - Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağına, dosya numarası, alacaklı ve borçlunun ad ve soyadları, artırmanın yapılacağı yer, gün, saat, şartnamenin açık bulundurulduğu ilk gün, birinci ve ikinci artırma gün ve saatleri ile her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı ve sona ereceği gün, taşınmazın tapu kaydı ve niteliği, varsa, borçlunun taşınmazla temin edilmiş kişisel borçlarının da alıcıya intikal edeceği, tapu sicilindeki diğer bilgiler ve taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, takdir olunan kıymet, artırmaya katılacakların, taşınmazın takdir edilen kıymetinin yüzde yirmisi oranında pey akçesi veya banka teminat mektubunu tevdi etmeleri gereği, artırmaya çıkarılan taşınmazın üzerinde hakkı olan alacaklı veya ilgiliden pey akçesi veya teminat mektubu aranıp aranmayacağı, taşınmazın son imar durumu, hangi giderlerin alıcıya ait olacağı ve diğer gerekli bilgiler yazılır. Şartname, icra müdürü tarafından tarih atılarak imzalanır ve mühürlenir. Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif, ihalede artırılan miktar, artıranların ad ve soyadı, ihalenin sonucu, ihalenin kime ve ne suretle yapıldığı tutanağa yazılır. Tutanak, satışı yapan memur ile tellâl ve alıcı tarafından imzalanır ve mühürlenir. İhalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklifte kalması durumunda tutanakta alıcının imzası aranmaz." MADDE 43 - Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 50 - İlânda; a) Dosya numarası, b) Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, her iki artırma için elektronik ortamda teklif vermenin başlayacağı gün, c) Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından görülebileceği, d) Kararlaştırılan zamanda artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde ellisini bulmadığında, artırmanın en az yirmi gün sonrası aynı yer ve saatte taşınmazın en çok artırana ihale edileceği, e) İkinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat, f) İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını faiz ve giderlere ilişkin olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalacakları ihtarı, yazılır. Taşınmazın açık artırma ilânı, icra müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu ilan elektronik ortamda da yapılır, ancak elektronik ortamda yapılan ilanda imza ve mühür aranmaz. Birinci fıkranın (f) bendindeki ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır. Ayrıca 48 inci maddedeki satış ilânına ilişkin kayıtlar burada da uygulanır." MADDE 44 - Aynı Yönetmeliğe 50 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 50/A maddesi eklenmiştir. "Taşınmazın ihale usulü MADDE 50/A - Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci artırma tarihinden yirmi gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmada ise elektronik ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. Beşinci günü takiben en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz, teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verebilmek için teminatın elektronik ortamda yatırılma işlemi, bu konuda UYAP ile entegrasyonu tamamlanan bankalar üzerinden yapılır. Elektronik ortamda teklif verebilmek için Adalet Bakanlığınca hazırlanan sözleşmenin katılımcılar tarafından kabul edilmesi gerekir. Elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar en yüksek teklifi veren haricindeki katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatlarını aynı usulle iade alabilirler. Ayrıca bu teminatlar artırma tamamlandıktan sonra icra ve iflâs dairesince de UYAP üzerinden iade edilebilir. En yüksek teklif veren katılımcı, artırma sonuna kadar daha yüksek teklif verilmediği takdirde, teklifi ile bağlıdır. Elektronik ortamda teklif verme işlemi; en yüksek teklif miktarı belirlenmek suretiyle, bu miktara ulaşıncaya kadar başka bir teklif verildiği takdirde, kendi teklifinin belirtilen miktar kadar otomatik olarak artırılması talimatı verilmesi suretiyle de yapılabilir. Bu talimatın süresi, talimatı veren katılımcının belirlediği üst sınıra ulaşmasa dahi, elektronik ortamda teklif verme süresinin sonunda biter. Birinci ve ikinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Birinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer." MADDE 45 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 61 - Tahsilât makbuzu, kasa kaydına işlenecek paralar için düzenlenen makbuzdur. Bu makbuzda dosya ve sıra numarası, alınan paraların rakam ve yazı ile belirtilecek tutarı, yatırılma sebebi, kim tarafından yatırıldığı sütunları bulunur. Tahsilât makbuzu memur tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu makbuz, iki nüsha olarak düzenlenir, nüshalardan biri parayı yatırana verilir diğeri ise dosyasında saklanır. İcra ve iflâs dairelerine listeye bağlı olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde, toplam miktar için tek tahsilât makbuzu kesilebilir. Bu makbuz parayı yatıran kurum veya daireye verilir, ayrıca UYAP'ta kayıtlı dosyalarına eklenir. Makbuz muhteviyatı para, listeler esas alınarak kasa kaydına ayrıntılı olarak geçirilir ve ait olduğu dosyalara da işlenir." MADDE 46 - Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 62 - Reddiyat makbuzu, kasa kaydına işlenen paraların reddinde doldurulan bir makbuzdur. Bu makbuzda, sıra ve dosya numarası, alacaklının ve borçlunun ad ve soyadı, tahsilât makbuzundaki numara, tarih ve miktar ile reddedilen paraların miktarı, bundan kesilecek tahsil ve cezaevi harcı, verilmesi gereken paranın rakam ve yazı ile belirtilecek miktarı, tarih, müdürün imza ve mühürü bulunur. İcra ve iflâs dairelerinden, başka bir icra ve iflâs dairesine Posta ve Telgraf Teşkilâtı ve banka aracılığı ile gönderilmesi gereken toplu para on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde bu paraların toplamı için tek bir reddiyat makbuzu kesilebilir. Bu makbuz UYAP'ta kayıtlı dosyalarına eklenir. Reddiyat makbuzu ve cetvelde yer alan paraların çıkışı, usulünce kasa kaydında gösterilir ve ait olduğu dosyalara işlenir." MADDE 47 - Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tahsilât ve reddiyat makbuzlarının düzenlenmesi MADDE 63 - Tahsilat ve reddiyat makbuzları UYAP Bilişim Sistemi üzerinden seri ve sıra numarası verilerek düzenlenir." MADDE 48 - Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas kaydının, "düşünceler" sütununa işlenir ve müzekkerenin bir örneği dosyasında saklanır; bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de zimmet kaydına işlenir ve maliyeye verilir." MADDE 49 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "özgü zimmet" ibaresinden sonra gelen "defteri" ibaresi "kaydı" olarak değiştirilmiştir. MADDE 50 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinden sonra gelen "İKİNCİ KISIM" ibaresi "ÜÇÜNCÜ KISIM" şeklinde, bu kısmın başlığındaki "Defterler" ibaresi "Kayıtlar" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 51 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinden sonra gelen birinci bölümün başlığı "Kayıtlar" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 52 - Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tutulması zorunlu olan kayıtlar MADDE 68 - İcra mahkemesinde aşağıda gösterilen kayıtların elektronik ortamda tutulması zorunludur. a) Esas kaydı. b) Değişik işler ve talimat kaydı. c) Muhabere kaydı. d) Kanun yoluna başvuru kaydı. e) Duruşma günleri kaydı. f) Zimmet kaydı. g) Posta mutemet kaydı. h) Disiplin soruşturması kaydı. ı) Ceza infaz kaydı. j) Diğer kayıtlar." MADDE 53 - Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinden sonra gelen ikinci bölümün başlığındaki "Defterlerin" ibaresi "Kayıtların" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 54 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Esas kaydı MADDE 69 - Esas kaydı; icra mahkemesine intikal eden her türlü dava, şikâyet, itirazın kaldırılması, konkordato ve bu nitelikteki diğer işlerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, icra ve iflâs dairesi veya Cumhuriyet savcılığı esas numarası, alacaklının veya şikâyetçinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, borçlu veya sanığın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, evrakın geldiği tarih, davanın türü, hükmün özeti, tarih ve numarası, yoklukta verilen hükmün tebliğ tarihi, dosyanın bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay'a gönderildiği ve geldiği tarih, istinaf ve temyiz sonucu, ilâm ve fişin Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, ilâmat kayıt numarası; harç tahsil müzekkeresinin tarih ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır. Sözü edilen kayıt icra mahkemesinde hukuk ve ceza davaları için ayrı ayrı tutulur. İcra mahkemesinde ceza davaları için tutulacak kayıtta, her sanık için aynı sıra numarası altında ayrı ayrı sütunlar açılır. İcra mahkemesine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden çıkan karışıklıkları önlemek için, yıl sonunda sonuçlanmamış dosyalar yeni yıl kaydına devir suretiyle kaydedilmez. Yıl sonunda, gelen işlerden ne kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu, toplam olarak yazılmakla beraber, devredilen dosyaların sıra numaraları UYAP'ta bir cetvel halinde rapor olarak gösterilir. İcra ceza mahkemelerinden verilip, kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen ve mahkûmiyete ilişkin ilâmların en fazla bir hafta, temyiz edilen ilâmların Yargıtay'dan onanarak gelmesini izleyen bir hafta içerisinde infaza verilmesi zorunludur. İlâm ve eklerinin infaz için Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, esas kaydının özel sütununa işlenir. Cumhuriyet savcılığına her hükümlü için ayrı ayrı ilâm verilmesi zorunlu olduğu gibi, bir hükümlü hem hürriyeti bağlayıcı ceza ve hem para cezasına mahkûm olmuşsa her ceza için ayrı ilâm verilir." MADDE 55 - Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Değişik işler ve talimat kaydı MADDE 70 - Değişik işler ve talimat kaydı; İcra ve İflâs Kanununun 76 ncı maddesi ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca hapsen tazyik kararı verilmesi istemine ilişkin taleplerle başka yer icra mahkemesinden gelen talimat evraklarının işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müracaat veya tevdi tarihi, alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi, borçlunun (mükellefin) varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, talebin niteliği, türü ve miktarı, talimat veya belgeyi gönderen mahkeme, makam veya merciin adı ve belgenin tarihi, numarası, işlemin sonucu, kararın özeti, hapsen tazyik kararının infaz için tevdi olunduğu tarih ve düşünceler sütunları yer alır. Bu kayda geçirilen talepler doğrultusunda yazılacak tezkerelere, talebin kayıt numarası verilir. Bu tür yazılar ayrıca muhabere kaydına işlenmez." MADDE 56 - Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Muhabere kaydı MADDE 71 - Muhabere kaydı; icra mahkemelerinde kullanılan diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ancak icra mahkemesince yazılan veya icra mahkemesine gelen evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, belgenin tarihi ve numarası, gönderilen veya gönderen daire, geliş veya sevk tarihi, belgenin özeti ve düşünceler sütunları yer alır. Esas, değişik işler ve talimat kaydına kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca bu kayda geçirilmez, zimmet kaydına kaydedilmekle yetinilir." MADDE 57 - Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kanun yoluna başvuru kaydı MADDE 72 - Kanun yoluna başvuru kaydı; kanun yoluna başvurulması halinde, ilgilileri tarafından verilen lâyiha veya dilekçelerin işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, belge numarası, geldiği tarih, dilekçe veya lâyiha tarihi, kanun yoluna başvuranın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, aleyhine kanun yoluna başvurulanın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, davanın türü, kanun yoluna başvurulan ilâmın tarihi ve numarası, kanun yoluna başvurma koşullarının yerine getirilip getirilmediği, ilâm ve evrakın gönderilmek üzere Cumhuriyet savcılığına veya ait olduğu mercie tevdi tarihi, ilâmın aleyhine kanun yoluna başvurulana tebliğ tarihi, kanun yolu sonucunun özeti ve düşünceler sütunları yer alır." MADDE 58 - Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Duruşma günleri kaydı MADDE 73 - Duruşma günleri kaydı; dava, hakkında duruşma yapılan itiraz ve şikâyetlerin görüleceği gün ve saatin işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, alacaklı (müşteki) ve varsa vekilinin, borçlu (sanık) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, duruşmanın (veya murafaanın) yapılacağı gün ve saat, ertelendiği gün ve düşünceler sütunları yer alır." MADDE 59 - Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Zimmet kaydı MADDE 74 - Zimmet kaydı; icra mahkemelerinden, mahkemelere, muhtelif daire ve mercilere gönderilecek evrakın işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, dosya numarası, belgenin nereye gönderildiği ve ne tarihte alındığı, evrakı alanın adı, soyadı, imzası ve düşünceler sütunları yer alır. Elektronik ortamda tutulan kaydın çıktısı alınır, ilgili sütun imzalatıldıktan sonra ayrı bir kartonda saklanır." MADDE 60 - Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Posta mutemet kaydı MADDE 75 - Posta mutemet kaydı; icra mahkemelerine havale yoluyla gelen paralara ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Bu kayıtta; paranın geldiği yer, havale numarası, tarihi, dosya numarası, gönderenin adı, soyadı, paranın miktarı ile alacak olanın adı ve soyadı sütunları yer alır." MADDE 61 - Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Disiplin soruşturması kaydı MADDE 76 - Disiplin soruşturması kaydı; icra ve iflâs dairelerinde görev yapan personel hakkında, disiplin amiri tarafından yapılan soruşturmalarının işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, haklarında soruşturma yapılan personelin adı, soyadı, görevli olduğu daire, şikâyet tarihi, şikâyetin konusu, karar özeti ve numarası ile düşünceler sütunları yer alır. Disiplin soruşturması sonucu verilen kararlar, özel bir kartonda sıra numarası altında saklanır." MADDE 62 - Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Ceza infaz kaydı MADDE 77 - Ceza infaz kaydı; icra mahkemelerinden Cumhuriyet savcılığına gönderilen mahkûmiyeti içeren kararların işlendiği kayıttır. Bu kayıtta; sıra numarası, esas ve karar numarası, sanığın adı, soyadı, karar tarihi ve özeti, hükmü veren hâkimin adı, soyadı ve sicil numarası, kararın kesinleşme tarihi, Cumhuriyet savcılığına verildiği tarih, belgeyi alanın adı, soyadı ve imzası ile düşünceler sütunları yer alır." MADDE 63 - Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Diğer kayıtlar MADDE 78 - İcra mahkemelerinde, 68 inci maddede yazılı kayıtlardan başka kasa kaydı (kanun yoluna başvuru-sevk giderleri için avans olarak alınan paralar da bu kayda işlenir) ile kıymetli evrak ve değerli şeylere özgü kayıt tutulur." MADDE 64 - Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinden sonra gelen üçüncü bölümünün başlığındaki "Defterlere" ibaresi "Kayıtlara" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 65 - Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kayıt tutma usulü MADDE 79 - İcra mahkemesinde hukuk ve cezaya ilişkin olmak üzere sözü geçen kayıtlar ayrı ayrı tutulur." MADDE 66 - Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 67 - Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 68 - Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 82 - İcra mahkemesinde her bir iş için UYAP'ta dosya tutulur. Duruşmalar için 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tutanak düzenlenmesi ve gerek şikâyet, gerek itiraz üzerine verilecek kararların anılan Kanunun 297 nci maddesinde yazılı hususları içermesi gerekir. Ayrıca, aynı Kanunun 298, 299, 301 inci maddeleri hükümleri burada da uygulanır." MADDE 69 - Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "özgü zimmet" ibaresinden sonra gelen "defteri" ibaresi "kaydı" olarak değiştirilmiştir. MADDE 70 - Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki "esas" ibaresinden sonra gelen "defterinin" ibaresi "kaydının" şeklinde, "örneği de zimmet" ibaresinden sonra gelen "defterine kaydedilerek" ibaresi "kaydına işlenerek" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 71 - Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinden sonra gelen "ÜÇÜNCÜ KISIM" ibaresi "DÖRDÜNCÜ KISIM" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 72 - Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. "İcra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflâs dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilâtın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir. İcra ve iflâs dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflâs dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir." MADDE 73 - Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinden sonra gelen "DÖRDÜNCÜ KISIM" ibaresi "BEŞİNCİ KISIM" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 74 - Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "İcra daireleri, yapılan takipler sonucunda alacağının tamamını alamayan alacaklılara verdikleri aciz vesikalarının bir nüshasını, bulundukları il merkezinde Adalet Bakanlığınca aciz vesikası sicili tutmakla görevlendirilen icra dairesine elektronik ortamda gönderir. Aciz vesikası, sicili tutan birimce elektronik ortamda sorgulanıp, görüntülenebilir." MADDE 75 - Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 95 - Borç ödemeden aciz vesikası sicili kaydı, elektronik ortamda UYAP'ta yer alan şablona göre tutulur. Aciz vesikası sicili kaydının birinci sütunu sıra numarasını, ikinci sütunu aciz vesikasının düzenleme tarihi ile ilgili icra dairesinin dosya numarasını, üçüncü sütunu borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi ile gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, dördüncü sütunu alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, beşinci sütunu aciz vesikasının hangi tutarda alacak için verildiği, altıncı sütunu kaydın sicilden terkin nedenini, yedinci sütunu açıklamaları içerir. Sicile kaydedilen borçlulardan gerçek kişiler için adı ve soyadı, tüzel kişiler için ticaret unvanı esas alınarak elektronik ortamda sorgulama yapılabilir." MADDE 76 - Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 77 - Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 78 - Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 98 - Aciz vesikası siciline kayıt düşülürken kayda esas oluşturan aciz vesikasından açıkça anlaşılan bir yazı veya rakam hatası yapılmışsa sicili tutan icra dairesi bu maddî hatayı resen veya talep üzerine elektronik ortamda düzeltir. Sicil kaydının açıklamalar sütununda düzeltmenin nedeni ve tarihi gösterilir." MADDE 79 - Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yapılan değişiklik, kaydın açıklamalar kısmında belirtilir." MADDE 80 - Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Terkin, aciz vesikası sicil kaydında ilgili sütuna terkin sebebi, terkine esas olan belgenin tarih ve numarası işlenmek suretiyle gerçekleştirilir." MADDE 81 - Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinden sonra gelen "BEŞİNCİ KISIM" ibaresi "ALTINCI KISIM" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 82 - Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "bu hususta," ibaresinden sonra gelen "üç" ibaresi "iki" olarak değiştirilmiş, "Cumhuriyet Savcılığında saklanması," ibaresinden sonra gelen "diğer örneğinin ise en geç Ocak ayı sonuna kadar Adalet Bakanlığına gönderilmesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 83 - Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "el koyarak, kasa" ibaresinden sonra gelen "ve yol giderleri ve tazminatı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendindeki "geçirilip geçirilmediği, kasa" ibaresinden sonra gelen "ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde" ibaresi "kaydında" olarak değiştirilmiş, (e) bendindeki "kasa" ibaresinden sonra gelen "ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde" ibaresi "kaydında" olarak değiştirilmiş, (g) bendindeki "günü gününe" ibaresinden sonra gelen "defter kayıtlarına" ibaresi "kayıtlara" şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendindeki "cezaevi yapı" ibaresinden sonra gelen "pullarının" ibaresi "harcının" olarak değiştirilmiş, (n) bendindeki "kullanılması gereken" ibaresinden sonra gelen "defterlerinin" ibaresi "kayıtlarının" olarak değiştirilmiştir. MADDE 84 - Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki "durumu, kasa" ibaresinden sonra gelen "ve yol gideri ve tazminatı ve kayıt defterindeki kayıtlarla" ibaresi "kaydıyla" şeklinde değiştirilmiş, (k) bendindeki "gereken" ibaresinden sonra gelen "defter" ibaresi "kayıt" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki "defter ve" ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 85 - Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinden sonra gelen "ALTINCI KISIM" ibaresi "YEDİNCİ KISIM" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 86 - Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir "Dosyaların ve kayıtların saklanması MADDE 108 - İcra ve iflâs dairelerinde işlemde olan dosya ve kayıtlar, yıllarına ve sıra numaralarına göre tasnif edilmiş şekilde elektronik ortamda korunur." Takipsizlik veya yerine getirilmesi (infaz) suretiyle işlemden kaldırılan dosyalarla, kullanılmayan kartonlar, buna ait bir tevdi ve teslim cetveli düzenlenerek, arşiv işi ile görevlendirilen memura tevdi ve teslim olunur. Tevdi ve teslim cetveli tevdi eden ve teslim alan memurlar tarafından imzalanır." MADDE 87 - Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "İcra ve iflâs müdürleri, kasa kayıtlarına intikal ettirdikleri paralarla, harç ve cezaevi yapı harcını kasada ayrı yerlerde saklarlar." MADDE 88 - Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki "kasa" ibaresinden sonra gelen "ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri kayıtlarına" ibaresi "kaydına" şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki "dosya" ibaresinden sonra gelen "defter" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 89 - Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 111 - Kasanın kontrolü veya yapılan teftiş ve denetim sonucunda kasada bulunduğu anlaşılan fazla para, tek kalem halinde açıklama yapılarak birim kasa hesabına tahsilât makbuzu kesilmek suretiyle kasa kaydına işlenir. Her yıl sonu, tespit edilen bu fazlalığın yeni yıla devredilerek adı geçen kayıtta gösterilmesi ve İcra ve İflâs Kanununun 362 ve 492 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde on yıllık zamanaşımı sonuna kadar ilgilinin başvurusunun beklenmesi; zamanaşımı işledikten sonra Hazineye gelir kaydedilmek üzere makbuz karşılığında maliyeye yatırılması ve makbuzun özel kartonunda saklanması zorunludur." MADDE 90 - Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin uygulanması MADDE 112 - 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri icra mahkemesinde de uygulanır." MADDE 91 - Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "zorunlu olan" ibaresinden sonra gelen "defter ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasındaki "mahkemelerinde mevcut" ibaresinden sonra gelen "defter" ibaresi "kayıt" olarak değiştirilmiştir. MADDE 92 - Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 93 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 94 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin, elektronik ortamda yapılması öngörülmüş olup henüz UYAP uygulamalarında bulunmayan işlemlere ilişkin hükümleri, gerekli yazılım çalışması tamamlanıp uygulama güncelleme duyuruları yapıldıktan sonra uygulanır." MADDE 95 - Aynı Yönetmeliğin ekindeki örnek defterler yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 96 - Aynı Yönetmelik ekindeki 1, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 21/a, 24, 25, 26, 27, 38, 39 ve 44 numaralı basılı kağıt örnekleri, ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 97 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 98 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Yönetmeliğin ekleri için tıklayınız
Diğer Haberler