BARODAN HABERLER

ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ

858 görüntülenme
04/11/2015
ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ
T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2014/24972K. 2015/10869T. 27.5.2015* ÖN İNCELEME DURUŞMASINDAYOKSULLUK NAFAKASI TALEBİ (Boşanma ve Karşı Boşanma Davasında/Davaların HMK'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra İkame Edildiği - İstemin Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olup Açıkça Muvafakat ve Islah da Söz Konusu Olmadığına Göre Davalı-Karşı Davacının Yoksulluk Nafakası Talebinin İncelenemeyeceği)* YOKSULLUK NAFAKASI İSTEĞİ (Davalı-Karşı Davacının İlk Defa Ön İnceleme Duruşmasında İleri Sürdüğü Yoksulluk Nafakası İstemi Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olup Açıkça Muvafakat ve Islah da Söz Konusu Olmadığına Göre Davalı-Karşı Davacının Yoksulluk Nafakası Talebinin İncelenemeyeceği - Boşanma ve Karşı Boşanma Davalarının HMK'nın Yürürlüğe Girmesinden Sonra İkame Edildiği)* TALEP SONUCUNUN GENİŞLETİLMESİ (Davalı-Karşı Davacının İlk Defa Ön İnceleme Duruşmasında İleri Sürdüğü Yoksulluk Nafakası İstemi Talep Sonucunun Genişletilmesi Niteliğinde Olup Açıkça Muvafakat ve Islah da Söz Konusu Olmadığına Göre Davalı-Karşı Davacının Yoksulluk Nafakası Talebinin İncelenemeyeceği - HMK'nın Yürürlüğe Girmesinden Önce İkame Edilen Davalar)* İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ (Taraflar Cevaba Cevap ve 2. Cevap Dilekçeleriyle Serbestçe Ön İnceleme Aşamasında İse Ancak Karşı Tarafın Açık Muvafakatiyle İddia ve Savunmalarını Genişletebileceği veya Değiştirebileceği - Ön İnceleme Duruşmasına Taraflardan Biri Mazeretsiz Olarak Gelmezse Gelen Taraf Onun Onayı Aranmaksızın İddia ve Savunmasını Genişletebileceği Yahut Değiştirebileceği)6100/m.141/14721/m.174,175ÖZET : Karşılıklı açılan boşanma davaları Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ikame edilmiştir. Davalı-karşı davacı, cevap ve karşı dava dilekçesinde yoksulluk nafakası isteğinde bulunmamış, ön inceleme duruşmasında yoksulluk nafakası talep etmiş ve aynı oturumda hazır bulunan davacı-karşı davalı bu isteğe muvafakati olmadığını beyan etmiştir. Taraflar cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleriyle serbestçe, ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakatiyle iddia ve savunmalarını genişletebilir veya değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun onayı aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra ise diğer tarafın açık muvafakati ve ıslah dışında iddia ve savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Davalı-karşı davacının ilk defa ön inceleme duruşmasında ileri sürdüğü yoksulluk nafakası isteği, talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir, açıkça muvafakat ve ıslah da söz konusu olmadığına göre, davalı-karşı davacının yoksulluk nafakası talebi artık incelenemez. Bu husus nazara alınmadan, yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekir.DAVA : Taraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı tarafından, diğer tarafın kabul edilen boşanma davası, ferileri, kusur belirlemesi ve manevi tazminat talebinin reddi yönünden; davalı-karşı davacı tarafından ise, davacı-karşı davalının kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacının tüm, davacı-karşı davalının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.2-)Karşılıklı açılan boşanma davaları Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ikame edilmiştir. Davalı-karşı davacı, cevap ve karşı dava dilekçesinde yoksulluk nafakası isteğinde bulunmamış, 26.3.2014 tarihli ön inceleme duruşmasında yoksulluk nafakası talep etmiş ve aynı oturumda hazır bulunan davacı-karşı davalı bu isteğe muvafakati olmadığını beyan etmiştir. Taraflar cevaba cevap ve 2. cevap dilekçeleriyle serbestçe, ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakatiyle iddia ve savunmalarını genişletebilir veya değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun onayı aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra ise diğer tarafın açık muvafakati ve ıslah dışında iddia ve savunma genişletilemez yahut değiştirilemez (H.M.K.md.141/1). Davalı-karşı davacının ilk defa ön inceleme duruşmasında ileri sürdüğü yoksulluk nafakası isteği, talep sonucunun genişletilmesi niteliğindedir, açıkça muvafakat ve ıslah da söz konusu olmadığına göre, davalı-karşı davacının yoksulluk nafakası talebi artık incelenemez. Bu husus nazara alınmadan, yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken, bu isteğin esasına dair hüküm tesis edilmesi doğru olmamıştır.SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Sunduz'a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıran M.'e iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere yoksulluk nafakasıyla ilgili bozmada oyçokluğuyla, diğer yönlerden oybirliğiyle, 27.05.2015 tarihinde karar verildi.KARŞI OY :Boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat (T.M.K. m. 174) ve yoksulluk nafakası (T.M.K. m. 175), boşanmanın feridir. Boşanma olmaksızın tek başlarına bir davanın konusunu oluşturmazlar. Başka bir ifade ile, maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakası boşanma kararının varlığını gerektirir. Dolayısıyla, asıl talebin kabulüne bağlı, fer'i niteliğindeki bu taleplerin, dava dilekçesinde, cevaba cevap dilekçesinde ve davalı bakımından da cevap dilekçesiyle 2. cevap dilekçesinde yer alması zorunlu değildir. Boşanma davası içinde iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi" yasağına tabi ve diğer tarafın muvafakatine bağlı olmaksızın, davanın yerel mahkemedeki tahkikatı sona erinceye kadar istenmesi mümkündür. Bu bakımdan sayın çoğunluğun davalının yoksulluk nafakası talebini "savunmanın genişletilmesi" kapsamında gören ve buna dair yasak başladıktan (H.M.K.md.141) sonra ileri sürüldüğü için dikkate alınamayacağını kabul eden görüşüne iştirak etmiyorum. Yoksulluk nafakasının esası incelenmelidir.kazanci.com.tr
Diğer Haberler