BARODAN HABERLER

Kredi çeken öldüğünde kefillere başvurulamaz

1085 görüntülenme
26/10/2015
Kredi çeken öldüğünde kefillere başvurulamaz
Kredi çeken öldüğünde kefillere başvurulamaz Bankadan alınan Krediye kefil olan Ramazan A.'nın avukatı Devrim Biçen, Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla ) açtığı davada müvekkillerinin vefat eden yakınının kullandığı kredi sebebiyle davalı bankaca hayat sigortası yaptırdığını, davalı bankanın hayat sigortasını 1 yıllık süreli yaptığını; ancak müvekkilleri ile yapılan kredi sözleşmesinin "sigorta ile ilgili hükümler" başlığını taşıyan 7. Maddesinin "Müşteri, İşbu sözleşme hükümlerine göre Banka'ca gerekli görüldüğü veya daha önceden aynı koşullarda başka bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle bankanın bildireceği tutar ve riskler için hayat sigortayı yaptırmayı ve yenilemeyi, yenilemediği takdirde bankanın re'sen yenilemeye hakkı ve yetkisi bulunduğunu ve sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider ve vergilerini ayrıca ödeyeceğini ve poliçede Banka'nın dain-i mürtehin olacağını kabul beyan ve taahhüt eder" şeklinde. Bu hüküm sebebiyle müvekkillerinin vefat eden yakınının başvurusu olmasa bile davalı bankanın hayat sigortasını yaptırmak zorunda olduğunu belirterek müvekkillerinin 2009 yılından sonra ödemiş olduğu tüm kredi taksitlerinin kendilerine iadesine ve davalı bankaya borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini talep etti. Yargılamanın sonunda kararını veren yerel mahkeme : Tüketici Kredisi sözleşmesinin "sigorta ile ilgili hükümler" başlığını taşıyan 7. Maddesi "Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine göre Banka'ca gerekli görüldüğü ve daha önceden aynı koşullarda başka bir hayat sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle BANKANIN BİLDİRECEĞİ TUTAR VE RİSKLER İÇİN hayat sigortası yaptırmayı ve bunu Banka'ya belgelemeyi, kredi ilişkisi devam ettiği sürece sigortayı aynı koşullarda yenilemeyi, yenilemediği takdirde bankanın re'sen yenilemeye hakkı ve yetkisi bulunduğunu ve sigortalar ile ilgili tüm prim ve masraflarla gider vergilerini ayrıca ödeyeceğini ve poliçede Banka'nın dain-i mürtehin olacağını, kabul beyan ve taahhüt eder" şeklindeki düzenlemenin bulunduğunu.... Davacıların murisi tarafından kullanılan kredi nedeni ile düzenlenen hayat sigortasının kullanılan krediye uygun olarak düzenlenmemesinden bankanın sorumlu olduğu kanaatine varıldığını, .Davacılar vekili dava dilekçesinde dava tarihine kadar murisin eşi R. A. tarafından ödenen toplam 21.297,56 TL'nin vade tarihinden itibaren işleyecek ticari reeskont faiziyle birliktedavalı bankadan tahsiline, kefillerin ve mirasçıların kredi sözleşmesi uyarınca davalıya 93.690,12 TL borcunun olmadığına karar verilmesi talep etmiş, yargılama esnasında söz konusu kredi borcu ödenmiş ve davacılar ödenen bedelin ödeme tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsilini talep ettiğini Söz konusu kredi borcu nedeni ile davalı bankaya yapılan ödeme miktarının bildirilmesi içindavalı banka şubesine müzekkere yazıldığını, verilen yanıtta davacıların murisinin vefat tarihi olan 21.09.2009 tarihinden dava tarihine kadar 22.478,58 TL ödendiği, dava tarihinden 22.06.2011 tarihine kadar 2.371,45 TL ve 22.06.2011 tarihinden kapama tarihine kadar 51.037,88 TL olmak üzere vefat tarihi olan 21.09.2009 tarihinden kredi borcunun kapandığı tarih olan 24.09.2013 tarihine kadar toplam 75.887,91 TL ödeme yapıldığı anlaşılmış olup, söz konusu kredi borcu ile ilgili düzenlenen hayat sigortasının kredi borcunu karşılar nitelikte düzenlenmesinden davalı bankanın sorumlu olduğunu, davacıların ödemek zorunda kaldıkları toplam 75.887,91 TL. den davalı bankanın sorumlu olduğu kanaatine varılmış ve söz konusu bedelden dava tarihine kadar ödenen 22.478,58 TL miktarın dava tarihinden itibaren, bakiye miktarın ise her bir ödemenin ödeme tarihinden itibaren faizi ile birliktedavalıdan tahsiline, davacılara verilmesine karar vermek gerekmiştir " diyerek davayı kabul etmiştir. Yerel Mahkemece verilen karar Banka tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz talebi üzerine kararı inceleyen Yargıtay 13.Hukuk dairesi kararı yasaya uygun bularak onamıştır. Konuyla ilgili Yerel Mahkeme kararı ve Yargıtay onama kararı aşağıda sunulmumuştur.
Diğer Haberler