BARODAN HABERLER

Kamu görevlileri mahkeme kararlarını yerine getirmek zorunda

1058 görüntülenme
11/12/2012
Kamu görevlileri mahkeme kararlarını yerine getirmek zorunda
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan "...kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir" ibaresinin, Anayasa'ya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi inceleyen Anayasa Mahkemesi, iptal istemini reddetti. Yüksek Mahkeme'nin ret gerekçesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gerekçeli kararda, iptali istenen düzenleme ile Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğunun, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemeyeceğinin belirtildiği kaydedildi. İptali istenen yasa ile Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay ve ilgili idari mahkemede maddi ve manevi tazminat davası açılmasının hüküm altına alındığının ifade edildiği gerekçeli kararda, iptali istenen fıkra ile mahkeme kararlarının 30 gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgilinin, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Gerekçeli kararda, iptali istenen hükümle, idarenin yanı sıra, mahkeme kararını kasten uygulamayan kamu görevlisinin sorumluluğu da kabul edildiği vurgulandı. Kararda, hukukun ve adaletin en somut yansıması olan mahkeme kararlarının uygulanmasının, hukuk devleti ilkesi ve onun vazgeçilmez koşullarından biri olan hukuka bağlı idare anlayışının gereği olduğu vurgulandı. Düzenlemeye göre kamu görevlilerinin mahkeme kararlarını yerine getirmek zorunda olduğuna, bu konuda seçim haklarının bulunmadığına dikkat çekildi. Kararda, "Mahkeme kararlarını kasten yerine getirmeyen memur ve diğer kamu görevlilerinin eylemleri suç oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Anayasa'nın 138. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mahkeme kararlarını uygulayıp uygulamama konusunda seçim hakkı bulunmayan kamu görevlilerinin, yargı kararlarını kasten yerine getirmeme eylemleri, Anayasa'nın 129. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında değildir. Düzenleme Anayasa'nın 129. maddesine aykırı değildir" denildi. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Diğer Haberler