BARODAN HABERLER

KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARI..

973 görüntülenme
20/02/2014
KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARI..
KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE DANIŞTAY 11. DAİRESİ TARAFINDAN VERİLEN KARAR Rekabet Kurumu'nda avukat olarak görev yapan davacı tarafından, Kurum ile ilgili davalarda Kurum lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin davayı takip eden avukat ya da avukatlara ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin Kurum kararının iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesi için açtığı davada, yapılan yargılama neticesinde Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin 2009/895 E. 2009/1576 K. sayılı kararı ile; "...Rekabet Kurumunda bir idari hizmet sözleşmesiyle görev yapan avukatların kamu personeline ilişkin Kanunlarda öngörülen ve kamu kaynaklarından karşılanan genel, zorunlu, düzenli ödemeler niteliğindeki ücret ve diğer mali hakları bakımından 4054 sayılı Yasa'ya tabi oldukları, bunun dışında 657 sayılı Yasa'ya yapılan genel atıf nedeniyle kamu kaynaklarından ödenmeyen, davada mahkemece haksız çıkan tarafa yüklenen avukat unvanına bağlı, kendine özgü bir hak olan vekalet ücreti yününden ise 657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere tabi oldukları sonucuna varılmaktadır. ...Bu durumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca, davalı Kurum avukatlarının, kurum lehine hükmedilen vekalet ücretlerinden, aynı maddede yer alan esaslar dahilinde yararlandırılmaları gerekmekte iken kendilerine bu konuda hiçbir ödeme yapılmaması yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. ...Öte yandan 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK ile getirilen "ortalama ücret üst sınırlamasının" kamu kaynaklarından veya kurumların kanunlarda açıkça belirtilen gelirlerinden karşılanan ödemeler bakımından uygulanabilecek olduğuna, kaynağı davada haksız çıkan taraf olan, kamu kaynaklarından ödenmeyen, avukatın varlığına bağlı olarak Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan kendine özgü bir hak olan vekalet ücreti yönünden uygulanmasına hukuken imkan bulunmamaktadır. ...Hukuka aykırılığı saptanan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların Anayasa'nın 125. maddesi hükmü uyarınca davacıya ödenmesi gerekir" şeklinde karar vermiştir. Danıştay 11. Dairesi'nin 2010/3912 E. 2010/10519 K. sayılı ve 13.12.2010 tarihli kararı ile "idareye başvuru tarihi olan 22.03.2005 tarihinden itibaren ödenmeyen vekalet ücreti tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının onanmasına" karar verilmiştir. Tüm kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde verilen örnek kararlar ekte sunulmaktadır. Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur. ADANA BARO BAŞKANLIĞI Danıştay 11. Dairesi'nin 2010/3912 Esas, 2010/10519 Karar sayılı kararını görmek için tıklayınız
Diğer Haberler