BARODAN HABERLER

IV. Genç Avukatlar Kurultay'ı Amasya'da yapıldı

1278 görüntülenme
20/04/2015
IV. Genç Avukatlar Kurultay'ı Amasya'da yapıldı
Genç Avukatlar Kurultayı 18-19 Nisan 2015 tarihleri arasında 59 barodan gelen 400 delegenin katılımıyla Amasya Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. 18 Nisan Cumartesi günü Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi'nde başlayan Kurultay'da avukatlık mesleğinde karşılaşılan çok sayıda sorun ele alındı. Adana Barosu Genç Avukatlar Komisyonu Amasya'da düzenlenen Kurultay'da; Adana Barosu Genel Sekreteri Avukat Merdan ÖZBERK, Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İskender GÖKÇELİ, Genç Avukatlar Komisyonu Başkanı Avukat Furkan KILIÇ, Yazman Avukat Çağla ÇINAR, Üyeler; Avukat Ahmet Onur GÜREŞ, Avukat Pınar İŞBİLİR, Avukat Buket TERCİ. Avukat Sera ORBAÇ ve Avukat Onur MİRİCİ baromuzu temsil ettiler. Birinci gün, ücret karşılığı birlikte çalışan avukatların sorunları, İç Güvenlik Yasası ve hukuki yönden doğurabileceği sorunlar, avukatlık mesleğine yönelik saldırılar ve mesleğin itibarına ilişkin sorunlar, kadın hakları sorunları ve kadına yönelik şiddete karşı önleyici düzenlemeler, örgütlenme ve temsil sorunları gibi başlıklarda 12 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Belirlenen başlıklardaki sorunlar tartışılarak çözüm önerileri üretildi. Kurultay'daki bazı çalışma gruplarının aldığı kararların bir kısmı ise şöyle: ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN SORUNLARI -Daha önceki Genç Avukatlar Kurultaylarında alınan ancak henüz hayata geçirilmeyen kararların hayata geçirilmesi için gerekli aksiyonların alınması -Yönetmelik hükümlerinin Avukatlık Kanunu'na yansıtılması için ilgili meclis komisyonları, parti grup başkan vekilleri ve meslektaşımız olan milletvekilleriyle görüşme yapılması ve bu görüşmelerin yapılacağı gün Ankara'ya kitlesel katılımın sağlanması için Sonuç Bildirgeleri Takip Komisyonu önderliğince çağrı yapılması -Tüm Barolarda işçi avukatların haklarının takibi amaçlı merkezler/komisyonların kurulması, daha önce kurulanların yaygınlaştırılması -İşçi avukatları temsilen Baro yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olan bir genç avukatın yer alması zorunluluğu getirilmesi ve bu temsiliyet için 5 yıllık kıdem şartının aranmaması -III. Genç Avukatlar Kurultay'ında alınan karar gereğince Barolarca belirlenecek olan asgari avukatlık net ücretinin aylık bürüt asgari ücretin iki katından az olamaması konusunda gerekli hukuksal düzenlemenin yapılması EKONOMIK SORUNLAR ILE ÖZLÜK HAKLARıNDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR -Kamu avukatlarının düşük ücretleri ile çalıştırılmalarının önüne geçilmesi için ek gösterge rakamlarının yüksek belirlenmesi -Vekalet ücretinin yıllık limit uygulaması ve süre sınırlaması nedeni ile düşük kalması sorununa karşı limit uygulamasının kaldırılması veya limit sınırlarının yükseltilmesin -Arzuhalcilik ve dava takipçiliği hizmeti gören kişilerin Avukatlık Kanunu hilafına işlemler yapmaktadır. Bu durumun engellenmesi ve avukat iş hacimlerinin arttırılması için ilçe merkezlerinde en az 3 avukat yazıhanesinin kurulması sağlanması ile bu sorunun çözülmesinin sağlanması -Avukatlık Kanununa belirli değer üstündeki davalarda "vekil ile temsil zorunluluğu" getirilmelidir. -Meslek etiğinin korunması için avukatlık şirketinin oluşması engellenmelidir. Bununla birlikte şubeleşmenin önüne geçilmelidir. Bu şekilde engellenecek haksız rekabette ayrıca avukatlık kanununda levha ile ilgili hükümlere aykırılıklar özel olarak takip edilmesi -Geçmiş dönem kurultaylarında ifade edildiği gibi baro ödenekleri ve ruhsat bedellerinin genç avukatlar lehine yeniden düzenlenmesi ve muafiyet sağlanması -TBB fonları arasına genç avukatların mesleğe başlarken meslek asgari ücret tarifesine uyulması ve özellikle danışma ücretinin alınması konusunda barolar tarafından kamuoyu çalışması yapılması ve bu hususun disiplin takibinin yapılması sağlanması ÇEVRE HUKUKU UYGULAMALARINDAN DOĞAN SORUNLAR HAKKINDA -Mevcut baraj ve santrallerden daha fazla enerji elde edilebilecekken en ufak derelere dahi HES'lerin kullanılması planlanıp, dere yatakları değiştirilip ekosistem tahrip edilmektedir. ÇED raporlarında biyolojk çeşitlilik anlamında flora fauna dengelerinin dikkat edilmeyip endemik türler ve planlanan tesisin başta HES'ler olmak üzere çevreye ilişkin bilimsel anlamda ve halkın anlayabileceği düzeyde halkın bilgilendirilmesi süreçlerinin işletilmemesi -Nükleer Santrallerin gerekli bilimsel içtihatların ve denetimi sağlayacak bilimsel çalışma kurullarının oluşturulmadan kurulması, çevreye ilişkin etkileri konusunda yeterli ve geniş kapsamlı araştırma yapılmadan ve halk açıkça bilgilendirilmeden yapılması nükleer felaketlerin önünü açacağından, öncelikle bilimsel anlamda ar-geye önem verilmelidir. Nükleer fizikçiler, biyologlar, tıp bilimciler gibi bilimsel çevrelerin bile görüşleri dikkate alınmadan ve geniş katılım sağlanmadan, ulusal ekonomiye de katkısı çok rahat tartışılabilecek nükleer santraller kurulması toplumun yararından çok zararına olacaktır. Biz genç avukatlar olarak alt yapısız ve denetimsiz nükleer santrallere karşı olduğumuzu bildirir, bize nispeten çok gelişmiş ülkelerde dahi nükleer kazaların yaşandığını düşünürsek nükleer santrallerin ülkemize uzun soluklu bir ekonomik getirisi olmayacağını düşünmekteyiz. -Birkaç maden çıkarılacağı öngörülerek ne madeni çıkarılacağı belirtilmeksizin hazırlanan ÇED raporları ile doğal yaşam alanları tahrip edilmekte, tahrip edilen orman alanları ıslah edileceği öngörülmesine rağmen geri kazandırılmamaktadır. Başlıca örnekleri Trakya Bölgesi Istıranca Dağlarında olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde vahşi metalik madencilik ve taş ocakları doğayı talan etmektedir. Biz genç avukatlar olarak halihazırda kurulu barolar nezdindeki çevre komisyonları olarak yasal süreçleri yürütmenin durdurulması talepli iptal davaları ile takip etsek dahi kolektif çalışarak bütün barolarla elbirliği ile bu mücadeleyi yükselteceğimiz inancındayız. İKİNCİ GÜN İkinci gün konuşan İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve İşçi Avukat Hakları Platformu üyesi Av. Sinan Derman, Adalet Bakanlığı tarafından geri gönderilen "Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" taslağına dair verdikleri mücadeleyi anlattı. Adalet Bakanlığı'nın Yönetmeliğe dair verdiği bu karara karşı çalışmalarını sürdürdüklerini ve Yönetmeliğin takipçisi olduklarını belirterek, tüm baroların bu çalışmayı etkin bir biçimde sürdürmesi gerektiğini ve baroların bu mücadelede yan yana olmasının önemli olduğunu vurguladı. Kurultay Sonuç Bildirgesi'nin oluşturulması için sunumu yapılan çalışmalar ile ilgili ayrıntılar kamuoyu ile yakın zamanda paylaşılacak. Kurultay, Amasya Baro Başkanı Av. A. Melik Derindere'nin konuşmasıyla sona erdi. Derindere konuşmasında , "Aslında savunma hakkının zayıflatıldığı zaman neler olabileceğini biliyorlar. Savunma hakkı eğer zayıflarsa zaten silahların eşitliği ortadan kalkar. Adil yargılanma hakkı ortadan kalkar. Adil yargılama hakkının ortadan kalktığı bir yargılamanın sürekliliği olmayacağı gibi dünya nezdinde de kabul edilebilirliği olmayacaktır." dedi. Kurultaya katılan delegeler alınan kararların yerine getirilebilmesi için bir sene boyunca çalışacaklar. Yapılan oylama sonucunda gelecek yıl düzenlenecek olan Kurultaya Çanakkale Barosu ev sahipliği yapacak. IV. Genç Avukatlar Kurultay'ı Sonuç Bildirgesi IV.GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI ÇALIŞMA MASALARI MASA 1 ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN SORUNLARI TARTIŞMALAR: İstanbul Barosu - Aycan Kaya: Daha önce Yönerge takip merkezlerinin kurulması kararı alınmıştı ama Yönerge'nin yürütmesi durduruldu ve yeni bir yönetmelik hazırlandı. Ancak yönetmelik de TBB'ye iade edildi. Her baroda kurullar kurulsa ve buralarda Yönetmelik'in nasıl değerlendirildiği tartışılsa daha somut ilerlenebilir. Amasya Barosu - Galip Uzun:Düzenlemelere bakıldığında Avukatlık Kanunu 12-c maddesinde bağlı çalışan avukatlar ile ilgili hüküm geçiyor. Bunun dışında bir yönerge çıktı daha sonra da bir yönetmelik hazırlandı. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur: Yaklaşık 3 yıldır kurultay yapılıyor. Ancak bu kurultaylar sonrası İstanbul dışındaki diğer baroların çok fazla yol katedemediğini görüyoruz. Yönetmeliğe 3 ayrı yaptırım maddesi konulmuştu ancak yönetmelik hükümleri iş kanununa aykırı görülerek iade edildi. Yönetmeliğin çıkarılması konusunda TBB Başk.Yard. Başar Yaltı'nın çok emeği geçti. Bu masa çalışmasının sonunda yönetmeliğin aynı şekilde adalet bakanlığına gönderilmesi yönünde sonuç çıkarılmalıdır biz sömürüden yana bir meslek grubu değiliz bu yüzden işçi avukat sömürüsüne de karşı koymalıyız. Artık işçi avukatların işveren avukatlara karşı dava açtığını görüyoruz. Hatta bilgimiz olan davalara müdahil de olduk. Avukatların sömürülmesi meslek onurunu tamamen ortadan kaldıracaktır. Gittiğimiz heryerde bu konuda çalışmalı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bizim yalnızca İstanbul Barosu olarak mücadele etmemiz yetersiz, tüm Türkiye'ye yayılmalıyız. Bu kurultayda genç avukatları temsil ederek geldiğimizi söylüyorsak bunun hakkını vermeliyiz. Maddeler üzerinde pazarlık etmeksizin aynı şekilde adalet bakanlığına tekrar gönderilmesi lazım.Bundan 3sene önce yönergeyi barolar birliğinden biz geçirdik. Bu kimsenin lütfu değildi. Üreten bizsek yöneten de biz olmalıyız. İzmir Barosu - Sinem Top: Avukatlık kanunun yeni tasarısı konuşulurken sadece yönetmelikle sınırlı kalmamalıyız. Yönetmelik hükümlerinin kanun tasarısı içine alınması için çalışmalıyız. Kanun çok daha farklı haklar getirecek. Yönetmeliği göz ardı etme riskleri var ama kanun çok daha güçlü bir düzenleme. Bu kadar zamandır çalışmamıza rağmen tüm kurultay bildirgeleri aynı çıkıyor. Bu defa aynı olmasın. Bu kurultayların sonuç bildirgelerini takip edecek izleme komisyonu bu konuyu takip edebilir. Olabildiğince kalabalık olarak meclise gidip içeriye sözcü bir ekip gönderip partilerin grup sözcüleri ile görüşebiliriz. Meslektaşımız olan milletvekilleri ile de bu konuda görüşebiliriz. TBB ve baro başkanlarından da bu konuda yardım isteriz. Hepimiz bu çalışmada daha somut atalım. Bursa Barosu - Atakan Arar: Yönetmeliğin geçip geçememesi üzerinden terditli bir planımız olmalı. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur: İşçi avukatlar komisyonları oluşturulabilir. Gerekirse biz burada oluşturalım. Ama her baromun kendi içinde çözmesi lazım. Ama destek istenirse Sömürünün olduğu her yere gideriz biz, buna hazırız. Burdur Barosu - Ahmet Can: yönetmelik geçerse biz de uygulanması yönünden elimizden gelen çalışmayı yaparız. Burada bir kurul oluşturalım barolar birliğine gidelim. Burdur Barosu - ErtuğAkın:Sadece baro kapsamında değil meslektaşımız olan milletvelikkeri ile de görüşülmesi lazım. İstanbul Barosu - Aycan Kaya: Denetimi yapacak olan sözleşmeleri toplayacak olanlar barolar ama. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur:Daha önceki görüşmemizde İlhan Cİhaner ve Mahmut Tanal Yönetmeliği meclise taşıyacağını söylemişti. İstanbul Barosu - Ayçan Kaya: Yönetmelikte hiyerarşi olmayacaksa işveren avukart nasıl olacak veya avukat iş sözleşmesi ile çalışamaz diyor. Bursa Barosu - Atakan Arar: Böyle durumlarda burada oluşturacağımız kurul gidip müdahale edebiliriz. İhtiyaç duyan baroya gidip oradaki arkadaşlarla görüşebiliriz. Amasya Barosu-Galip Uzun:İşçi avukatlar için bir sendika kurulmuştu? İstanbul Barosu - Ferhat Teymur: Ben bu kurulan sendikayı kariyerizm olarak görüyoruz. Bu arkadaşlar kendilerine işçi avukat demekten dahi çekiniyor. Bağıtlı çalışan avukat diye bir kavram çıkardılar. Bu şekilde mücadele edilemez. Kurduğunuz tüzel kişiliğin adından çok nasıl bir mücadele yürüttüğünüz önemli. Sakarya Barosu - : Baroların içinde takip merkezi kurulması talep edilmeli. ben takip merkezi kurulmasını Sakarya barosundan talep etmiştim ancak reddedildi. Yine de tüm barolarda bunun takip edilmesi gerekiyor. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur: Baro yönetimlerinin işveren avukatlardan oluşması bir engel çünkü bizim için, bizim sorunlarımızdan uzaklar. İstanbul Barosu - Sinan Derman: Yönetmelikte her baronun asgari ücret belirlemesi yönünde hüküm var bunu da takip etmelityiz. Avukatlar arasında çalışma barışının sağlanması önemli. Barolara BASKI uygulanmalı. İstanbul barosunun bağlı çalışan avukatlar komisyonu da bu belirlemede rol oynamalı. İzmirBarosu - Sinem Top: iyi örneklerden de bahsetmek lazım. İstanbulun 2000 lira olduğunu bilmiyordum. İzmir barosnununtavsiye niteliğindeki ücret tarifesinde sigortalı çalışan avukatın 2500 tl alması gerektiği yazıyor. Ama tabiki bu maaşın yarısına çalışan meslektaşlarımız vae. Çalışmak zorunda olan meslektaşlarımız bu koşulları kabul etmek zorunda kalıyor. Stajyer avukatlarda bu sorun daha da artıyor. Yönetmelik ve hak kazanımı için bilinçlendirmeyi çok önemli görüyorum. İşçi işveren avukat tanımlamaları doğru olmakla birlikte bu tanımın hasım ilişkisi yarattığını da düşünüyorum. Değerlendirme yaparken çok da ayrılıkçı düşünmemeliyiz. Bizim ihtiyacımız birliktelik ihtiyacı. İstanbul Barosu - FerhatTeymur: İşçilik bir sınıfsal mücadeledir. Piyasalaşan hukuk düzeninde işçi avukatlar oluşmuştur. İşçi avukat haklarını meslek onurunun bir parçası haline gelmesini istiyoruz. İstediğiniz ismi takın ilişkiniz bu olduktan sonra fark etmez. İstanbul Barosu - Aycan Kaya: ben de iş sözleşmesi ile çalışıyorum. Hukuki düzenleme işçilik yönünde iken bunu ne kadar reddedebiliriz ki. İstanbul Barosu - Sinan Derman: İşçi avukat dediğimizde karşımıza ilk önce avukatın bağımsızlığı çıkıyor. Bu teknik ve hukuki bağımlılık olarak ayrılmalı. Bizim bahsettiğimiz teknik bağımlılık. İşveren avukat bize teknik anlamda nerede duruşmaya gireceğimizi vs. söylüyor. Onun dışında mahkeme karşısındaki bağımsızlığımızla ilgili bir sorun yok. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur:Fazla mesaisi ödenmezken sigortasını asgari ücretten yatıran avukata meslektaşım olarak saygı gösteremem. İzmir Barosu- Sinem Top: yanlış anlaşılmak istemem, ben de işçi avukatım. Güzel kazanımlar elde ettiğimizi de düşünüyorum. Ben sadece kavramların keskinleşmesi konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yasalar önünde sorumluluk açısından bağımsız değerlendiriyoruz. Temyize cevap vermezseniz siz şahsen sorumlusunuz. Mersin Barosu -Gülten Çakır :Bana Ankara'ya gideceksin şu duruşmaya girip şunları söyleyeceksin,SAAT8de burada olacaksın diyor. Bu nasıl bir bağımsızlık. Biz resmen işçi avukatız. Bence üstüne basa basa bu kadar keskin olmalı. İşçi Avukatlar Merkezi - Özgü Türk:Uygulamada işçi avukat işveren avukatı barouaşikayet ettiği zaman bunların soruşturması sürüncemede kalıyor. Dava açıldığında da aynı. Özellikle mesleğe yeni başlayan avukatlara bağırma çağırma hakaret gibi durumlar da oluyor. Bunlarla ilgili davalar barolarca takip ediliyor, denetleniyor mu hayır. İşveren avukat temsiliyeti dolayısıyla barolar belli adımları atmaktan çekiniyor. Ama baroların üye çoğunluğu 25-30 yaş arasında ve bu arkadaşlar işçi avukat olarak çalışıyor. Bu arkadaşlar arasında daha fazla örgütlülük yaratıp baro içindeki işçi avukat temsiliyetini de artırmalıyız. Belli kavramlara sahip çıkıp kararlı duruş göstermeliyiz. Küçük şehirlerde işçi işveren ilişkisi daha yumuşak olabilir ama İstanbul gibi büyük şehirlerde 100 kişini çalıştığı bürolar var. Bunları da gözardı etmemeliyiz. Muğla Barosu - Nihan Barutçu: Baromuz küçük bir avukat olduğu için geç avukat da işçi avukat da çok yok. Kendi çalıştığım avukat il e de çok iyi anlaşıyorum ama ben de kendimi işçi avukat olarak tanımlıyorum. Biz bu konuları ne kadara tartışsak da çözümü çok zor. Ama bilinçlendirme üzerine çalışma yapmalıyız. Bu konularda toplantılar düzenlenebilir. Biz bu tarz sıkıntıları yaşamıyor olsak da bize düzen ne ise desteklemek isteriz. Bu bizim ortak problemimiz. Biz daha gençlik meclisini bile komisyon olarak bu sene kurduk. Ama bu konu ile ilgilenen on kişi bile olsa bu bir kazanımdır. Komisyon kurulması önerisi bence mutlaka karara dönüştürülmelidir. Burdur Barosu - Ahmet Can: Bizim baromuz da küçük bir baro. Asgari ücretle çalışan avukat arkadaşlarımız var ve kendi dosyalarından pay almıyorlar. Bu sorunlar ortadayken gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeliyiz. Amasya Barosu - Galip Uzun:Yanında çalışılan avukatlarda iyi olanı olduğu gibi kötü olanı da var biz bir dürü sorun duyuyoruz. İşveren avukatlara bu konularda nasıl yaptırımlar uygulanabilir, bunları konuşabiliriz. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur: Aslında bu yaptırımlar yönetmelikte düzenlendi. Bir de küçük barodan gelen arkadaşlar olsa da onlar da bir kaç sene içinde bu sorunları hissetmeye başlayacak. Ben bu konuya meslek sorunundan öte meslek onuru olarak bakıyorum. Bursa Barosu - Atakan Arar: Takip merkezi kurulmasını burada karar aldıktan sonra takibini elbette biz yaparız ama ayrıca Amasya barosunun dönem sözcüsü tüm barolarla iletişime geçerek takip merkezleri kurulması kararımızı iletebilir. Aldığımız kararlar ortada kalmamalı. Amasya Barosu - Galip Uzun: Her baroya işçi avukatları temsil edecek bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir. İstanbul Barosu - Ferhat Teymur: Baro yönetim kadrosuna genç avukatın girmesi de sıkıntılı, çünkü 5-10 yıllık kıdem sorunu var. Bu konuda da aksiyon alınmalı. İşçi Avukatlar Merkezi - Işıl Batmaz: Bizim Yönetmeliğin aynı şekilde Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine dair daha önce çalışmasını yaptığımız ve İstanbul'da başlatmayı düşündüğümüz bir imza kampanyası vardı. Eğer diğer barolar da kabul ederse bu imza kampanyasını tüm barolar nezdinde yürütebiliriz. (Daha önce hazırlanan imza metni masa çalışmasına katılanlara dağıtıldı) Sonuç Bildirgesini okuyacak olan kişinin seçimine geçildi. Aycan Kaya: 7 oy Işıl Batmaz:9 oy Sonuç Bildirgesini Işıl Batmaz'ın okumasına karar verildi. KARARLAR: 1. Daha önceki Genç Avukatlar Kurultaylarında alınan ancak henüz hayata geçirilmeyen kararların hayata geçirilmesi için gerekli aksiyonların alınması 2. Yönetmelik hükümlerinin Avukatlık Kanunu'na yansıtılması için ilgili meclis komisyonları, parti grup başkan vekilleri ve meslektaşımız olan milletvekilleriyle görüşme yapılması ve bu görüşmelerin yapılacağı günAnkara'ya kitlesel katılımın sağlanması için Sonuç Bildirgeleri Takip Komisyonu önderliğince çağrı yapılması 3. Tüm Barolarda işçi avukatların haklarının takibi amaçlı merkezler/komisyonların kurulması, daha önce kurulanların yaygınlaştırılması 4. İşçi avukatları temsilenBaro yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olan bir genç avukatın yer alması zorunluluğu getirilmesi ve bu temsiliyet için 5 yıllık kıdem şartının aranmaması 5. III. Genç Avukatlar Kurultay'ında alınan karar gereğince Barolarca belirlenecek olan asgari avukatlıknet ücretinin aylık bürüt asgari ücretin iki katından az olamaması konusunda gerekli hukuksal düzenlemenin yapılması 6. Yönetmeliğin hiçbir maddesi değiştirilmeksizin yeniden Adalet Bakanlığına gönderilmesi konusunda aşağıda yer alan metin ile imza kampanyası yürütülüp, toplanan imzaların TBB'ye iletilmesi "Adalet Bakanlığı tarafından T.B.B.'ye iade edilen Yönetmelik, T.B.B. Yönetim Kurulu tarafından üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve işçi avukatların hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşmaları anlamında hayati bir adım atılmış olacaktır. Zira işçi avukatların ekonomik, sosyal ve mesleki haklarının tanınması ve korunması için verilen uzun mücadele sonucu hayata geçen Yönetmelik, haksız işten çıkarmalara, sigortasız çalıştırılmaya, sigortanın asgari ücret üzerinden gösterilmesine, esnek çalışma saatlerine, keyfi hafta sonu çalışmalarına, kullandırılmayan izinlere, her türlü hak gaspına ve meslek etiğine aykırı davranışlara maruz bırakılmaya karşı önemli bir yasal kazanımdır. Türkiye Barolar Birliği'ni, işçi avukatlara statü tanıyan, sosyal ve ekonomik haklarının önemli bir kısmını güvence altına alan bu kazanıma sahip çıkmaya davet ediyo, Yönetmeliğin, yürürlüğe girmesi için Barolar Birliği tarafından aynen kabul edilmesini talep ediyorum."
Diğer Haberler