BARODAN HABERLER

İlk Derece Mahkemeleri

1719 görüntülenme
06/08/2015
İlk Derece Mahkemeleri
6 Ağustos 2015 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29437YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından:BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ KISIMGenel HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonunun idarî işlemleriyle, yargılama ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik, bölge adliye mahkemesi başkanlığı, başkanlar kurulu, daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile adlî yargı ilk derece mahkemesi, hâkimliği, Cumhuriyet başsavcılığı ve adalet komisyonu ile müdürlüklerde tutulacak kayıtlar, kartonlar, yapılacak idarî işlemler, yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP'ın kullanılmasına dair usul ve esaslar ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun uygulama alanını kapsar. Dayanak MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Adliye Bilgilendirme Sistemi: Duruşmaların başlama saatlerini, taraf bilgilerini, duruşmanın yapılıp yapılmadığı gibi bilgileri duruşması olan vatandaşlara ve avukatlara duyurulmasını sağlayan sistemi, b) Avukat Bilgi Sistemi: Avukatların internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, ç) Başkan: İlgisine göre, bölge adliye mahkemesi, bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, ağır ceza mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi başkanını, d) Başkanlar kurulu: Bölge adliye mahkemesi başkanlar kurulunu, e) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi, f) Bilirkişi Bilgi Sistemi: Bilirkişilerin internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, g) Bilişim sistemi: Bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı ve programlardan oluşan veri işleme, saklama ve iletmeye yönelik sistemi, ğ) Bölge adliye mahkemesi: Adlî yargı ikinci derece mahkemesini, h) Daire: Bölge adliye mahkemesi ceza veya hukuk dairesini, ı) Daire başkanı: Bölge adliye mahkemesi ceza veya hukuk daire başkanını, i) Dış birim: UYAP'a dâhil olmayan kamu kurumları ile özel kuruluşları, j) Dosya kapak bilgileri: Soruşturma evresinde; soruşturma, esas, iddianame ve karar numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi ve yeri ile karar türü ve tarihini, kovuşturma evresinde; esas ve karar numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun türü, tarihi ve yeri ile karar türü ve tarihini, hukuk mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, hukuk ve ceza daireleri dosyalarında ise, esas ve karar numarasını, birim adını, tarafların sıfat ve kimlik bilgilerini, dosya durumunu, suçun, davanın türü, tarihi ve yeri ile karar türü ve tarihini, k) Elektronik ortam: Bilişim sistemi ve bilişim ağından oluşan toplam ortamı, l) Elektronik veri: Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan ya da saklanan kayıtları, m) Erişim: Bir bilişim sistemine bağlanarak kullanım imkânı kazanılmasını, n) Güvenli elektronik imza: Münhasıran imza sahibinin tasarrufunda olan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin ve imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğuran imzayı, o) İzleme kurulu: Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulunu, ö) Kapalı dosya: Olağan kanun yollarına başvurularak ya da başvurulmaksızın kesinleşen soruşturma, kovuşturma ve kabahat dosyalarını, p) Kayıt: Fizikî veya elektronik ortamda üretilen ya da bu ortama aktarılan veya taşınan, bilgi, belge ve verinin saklanmasını, r) Kimlik bilgileri: Kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, adı, soyadı, doğum tarihi, anne ve baba adı, varsa yabancı kimlik numarası ve pasaport numarasını, s) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu, ş) Kurum Bilgi Sistemi: Tüzel kişilerin internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapabilmelerini sağlayan sistemi, t) Ön büro: Soruşturma ve davanın açılmasından başlamak üzere yargılama ile ilgili bütün işlemler ile sunulan veya talep edilen her türlü evraka ilişkin işlemlerin yapıldığı, genellikle adliyelerin giriş kısımlarında bulunan yazı işleri birimini, u) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini, ü) SEGBİS: UYAP'ta ses ve görüntünün aynı anda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini, v) Tevzi: Birimdeki işlerin niteliği ve kapsamı dikkate alınarak görev, yetki ve iş bölümü esaslarına göre elektronik ortamda dağıtılmasını, y) Tevzi bürosu: Tevzi işleminin yapıldığı yeri, z) Tevzi kriterleri: İşlerin niteliği ve kapsamına göre tevzi puanı verilerek adil bir şekilde dağıtılması için belirlenen esasları, aa) Tevzi puanı: İşlerin tevzi kriterlerine göre aldığı puanı, bb) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini, cc) Vatandaş Bilgi Sistemi: Vatandaşların internet üzerinden UYAP'a erişim yaparak elektronik ortamda işlem yapmalarını sağlayan sistemi, çç) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, ifade eder. UYAP'ın kullanılması MADDE 5 ‒ (1) İş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir. (2) UYAP kullanıcıları iş listesini günlük olarak kontrol etmek, işlemlerin gereğini yerine getirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile gerekli adlî istatistiklerin üretilmesine esas bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine uygun olarak UYAP ortamına tam ve eksiksiz girmekle yükümlüdür. (3) Fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir. (4) İhtiyaç duyulan nüfus, tapu, adlî sicil kaydı gibi dış bilişim sistemlerinden UYAP vasıtasıyla temin edilen bilgi, belge ve kayıtlar, zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî olarak istenilmez. UYAP'tan dış bilişim sistemlerine gönderilen bilgi ve belgeler zorunlu olmadıkça ayrıca fizikî ortamda gönderilmez. (5) Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla birimlere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler. (6) Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden birimlere gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhâl ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Onay gerektiren evrak ilgilinin iş listesine yönlendirilir. (7) Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenir ve gerekli olanlar ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır. Elektronik ortamda düzenlenen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan evrak UYAP kapsamındaki birimlere elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca fizikî olarak gönderilmez. (8) Teknik nedenlerle fizikî olarak düzenlenen belge veya kararlar, engelin ortadan kalkmasından sonra derhâl elektronik ortama aktarılır, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP'a kaydedilir ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları mahallinde saklanır, ayrıca fizikî olarak gönderilmez. Ancak, belge veya karar aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır. Elektronik ortama aktarılması imkânsız olan belgeler ise fizikî ortamda saklanır ve gerektiğinde fizikî olarak gönderilir. (9) UYAP üzerinde hazırlanmış ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış evrakın dış birimlere elektronik ortamda gönderilememesi hâlinde belge veya kararın fizikî örneği alınır, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek ilgilisi tarafından imzalanmak sureti ile gönderilir. (10) Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter. Elektronik ortamda yapılacak işlemlerin, ertesi güne sarkmaması açısından saat 00:00'a kadar yapılması zorunludur. (11) Güvenli elektronik imzalı belgenin elle atılan imzalı belgeyle çelişmesi hâlinde UYAP'ta kayıtlı olan güvenli elektronik imzalı belge geçerli kabul edilir. (12) Kanunlarda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, dosyalar güvenli elektronik imza kullanılarak UYAP'ta incelenebilir ve her türlü muhakeme işlemi yapılabilir. (13) Güvenli elektronik imza ile imzalanan belge ve kararlarda, mühürleme işlemi ile kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesini öngören hükümler uygulanmaz. (14) Fizikî ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter. Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılması MADDE 6 ‒ (1) Hâkim ve savcı adayları, 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılabilir. (2) Avukat stajyerleri, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, mahkeme başkanı veya hâkimin uygun görmesi hâlinde uygulama bilgilerini geliştirmek amacıyla yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılabilir. Ancak, bir defa görmekle öğrenilebilecek işler devamlı yaptırılamaz. Danışma masası işlemleri MADDE 7 ‒ (1) Danışma masası personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Adliyeye müracaat eden kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını yazarak vermek. b) Duruşma için gelen kişilere duruşma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek. c) Şikâyet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek. ç) Müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kişiye vererek ilgili birime yönlendirmek. d) Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek. e) Ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan işlemler için müracaat eden kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek ilgili büro veya kaleme yönlendirmek. f) Hâkim, Cumhuriyet savcısı veya personeli ziyarete gelen kişilere ilgilinin onayını aldıktan sonra kayıt altına alıp giriş kartı vermek. g) Hukukî konularda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri vermek. ğ) Talep eden kişilere Vatandaş ve SMS Bilgi Sistemi hakkında bilgi vermek. İKİNCİ KISIM Bölge Adliye Mahkemeleri İdarî İşler ve Yazı İşleri Hizmetleri BİRİNCİ BÖLÜM Müdürlükler İdarî işler, bilgi işlem ve yazı işleri ile diğer müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 8 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığında ve adalet komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavcılığında ayrıca bir idarî işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur. (2) Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur. (3) İdarî işler ve bilgi işlem müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlük hizmetleri, Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde görevlendirilen zabıt kâtibi tarafından yürütülür. (4) Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da Cumhuriyet başsavcısının denetimi altında, ilgili yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt kâtibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür. (5) Başkanlar kurulu yazı işleri hizmetleri; başkanın denetimi altında, başkanlık yazı işleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler tarafından yürütülür. (6) İdarî işler müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İdarî işler müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. b) Bölge adliye mahkemesinin her türlü alım, satım, hesap, maaş ve diğer ödemeler ile ilgili işlemlerini yapmak. c) Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırtmak. ç) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak. d) Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak. e) Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek. f) Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak. g) Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetliler arasında iş bölümü yapmak. ğ) Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlileri yetiştirmek. h) Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak. ı) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. (7) Bilgi işlem müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bilgi işlem müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. b) UYAP, SEGBİS ve diğer bilgi işlem sistemlerinin eksiksiz ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak. c) İş analizleri yapmak ve iş süreçlerini tanımlayarak, bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak. ç) Bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve diğer görevlilere gelişen bilişim teknolojileri çerçevesinde işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak. d) İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin, doğru bir şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak. e) Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip ederek sorunları gidermek. f) Yapılacak işlerin plânlanması ve yapılan işlerin denetlenmesi için periyodik olarak ve ayda en az bir defa olmak üzere UYAP birim sorumlularına ve birim amirlerine sunulmak üzere faaliyet raporu hazırlayarak uygun görülmesi durumunda üst birimlere iletmek. g) Birim internet sitelerinin güncellenmesini ve kontrolünün yapılmasını sağlamak. ğ) UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun bildirimlerini izleyerek Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak. h) Bilişim ağları sistemlerinin kurulması, kurulu sistemlerin işletimi ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak. ı) Göreve yeni başlayan personelin, UYAP ve ilk kullanıcı eğitimlerinin sağlıklı olarak verilmesine ilişkin süreçleri takip etmek. i) UYAP SMS Bilgi Sistemi, Vatandaş Portal gibi kamu yararına oluşturulan servislerin etkin kullanılması için süreçleri takip etmek ve tanıtımını yapmak. j) Bilgi işlem donanımları envanter kayıtları bildirimlerini takip etmek. k) Göreve başlayan ve ayrılan personele verilecek veya iptal edilecek yetkilerin denetim ve kontrolünü yapmak. l) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. (8) Yazı işleri müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. b) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak. c) Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak. ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak. d) Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak. e) Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak. f) 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak. g) Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna ilişkin işlemleri yapmak. ğ) Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek. h) Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak. ı) Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri yapmak. i) Kesinleştirme işlemlerini yapmak. j) Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sunmak. k) Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak. l) Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak. m) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ya da Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. (9) Bilgi işlem şefinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bilgi işlem müdürünün verdiği görevleri yapmak. b) Verilen bilgi işlem hizmetlerini denetlemek. c) Yönetimi altında bulunan personelin gelişen bilişim teknolojileri çerçevesinde yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak. ç) İhtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığı ile sağlanabilecek taleplerin doğru bir şekilde, istenilen nitelik ve zamanda elde edilmesinin teminini sağlamak. d) Arıza, bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek veya bilgi işlem müdürüne bu hizmetlerin yerine getirilmesinde yardımcı olmak. e) UYAP ekranları ile ilgili birim ve kullanıcılarca yapılacak görüş, öneri ve sorun bildirimlerini rapor hâlinde bilgi işlem müdürüne iletmek. f) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı ya da bilgi işlem müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. (10) Teknisyenin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Birimindeki bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar ağı (network) altyapısını çalışır hâlde tutmak için gerekli iş ve işlemleri yapmak. b) Bilgisayar sistemlerinde meydana gelecek arızaların giderilmesi için gerekli ilk müdahaleyi yapmak ve kullanıcılardan gelecek destek taleplerini kısa sürede karşılamak. c) Birimdeki hizmetlerin daha hızlı ve verimli hâle getirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve bilgi işlem müdürüne rapor etmek. ç) Kullanıcı bilgisayarlarına yapılacak işletim sistemi yüklemelerini veya program yüklemelerini prosedürler dâhilinde yapmak. d) Bilgisayar ve yan donanımlarında meydana gelen arızalara ilk elden ve öncelikli olarak müdahale etmek, arızanın niteliğini tespit ederek, ilgili prosedürü uygulamak. e) Yüklenici firmalarca yılda en az bir defa yapılması gereken periyodik bakımları yaptırmak, yapılan bakımları takip ederek gerekli kayıtları tutmak, garantisi biten cihazlarda gerekli periyodik bakım ve temizleme işlemlerini yapmak. f) UTP data kabinetlerini, UPS elektrik panolarını ve bunların bulunduğu odaları rutubet oluşmayacak şekilde belli aralıklarla havalandırmak, temizlemek, tozunu almak, kabinetin üst tarafındaki fanların istenilen şekilde çalışması için gerekli periyodik kontrolleri en az haftada bir defa yapmak. g) Data kabinetleri ve elektrik panolarını ve bunların bulundukları odaları güvenlik açısından kilitli tutmak ve anahtarlarına her an ulaşılabilmesi için gerekli tedbirleri almak, giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak. ğ) Kabinet odalarının temiz tutulmasını, elektronik aletlere zarar verebilecek her türlü toz ve nem üretecek malzemelerin buralara konulmamasını ve depo amacıyla kullanılmamasını sağlamak. h) Birimdeki UTP data ve UPS elektrik hatlarındaki yer değişikliği veya yeni ilaveleri takip etmek, data ve UPS hatlarının etiket numaralarına göre hangi odalara gittiğini ve özellikleri ile hangi data hattının aktif olduğunu gösteren listeleri kabinet ve pano içerisinde şeffaf dosyalarda her an ulaşılabilir vaziyette güncel ve yedekli olarak muhafaza etmek. ı) Sadece masaüstü bilgisayar ve monitörleri beslemesi için gönderilen kesintisiz güç kaynaklarına yazıcı, tarayıcı ve diğer yan donanımların bağlanmaması için gerekli önlemleri almak. i) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da bilgi işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. (11) Bilgisayar işletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) UYAP Bilişim Sistemi, SEGBİS ve diğer alt uygulamaların çalışmasını sağlamak. b) Birimlerde tüm işlerin UYAP üzerinden gerçekleştirilmesini sağlamak. c) UYAP ekranları ile ilgili sorunların çözümünü sağlamak, gerekli müdahaleleri yapmak, bu konularla ilgili olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak. ç) UYAP Bilişim Sistemi ve alt modülleri uzaktan eğitim süreçlerinin tamamlanmasında gerekli işlem ve bildirimleri yapmak, haricen istenilen bilgi taleplerini karşılamak. d) Modüllerindeki gelişmeleri takip edebilmeleri açısından modül ve meslek bazlı e‒posta gruplarına üye olmalarını ve e‒posta adreslerini sürekli kontrol etmelerini teşvik etmek. e) UYAP ekranları ile ilgili yeni önerileri tespit etmek ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak. f) UYAP ve diğer uygulamalardan gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak. g) Bağlı bulunduğu birimde göreve başlayan personele UYAP ekranlarında gerekli yetkilerin verilmesine, görevden ayrılan personelin iş listelerinin temizlenmesine ve akabinde yetkilerin iptaline ilişkin işlemleri gerçekleştirmek. ğ) Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet başsavcısı, bilgi işlem müdürü ya da bilgi işlem şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. (12) Zabıt kâtibinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak. b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek. c) Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek. ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak. d) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak. e) Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak. f) Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak. g) Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak. ğ) Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak. h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak. ı) Dizi pusulası düzenlemek. i) Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek. j) İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak. k) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. (13) Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek. b) Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak. c) Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak. ç) Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak. d) Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak. e) Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek. f) Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek. g) Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak. ğ) Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak. h) Fizikî olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak. ı) İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek. i) Mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. (14) Hizmetlinin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Bölge adliye mahkemesine ait alanları düzenli ve temiz hâlde tutmak. b) Mübaşirin olmadığı ya da yetersiz kaldığı zamanlarda ona ait işleri yapmak ve yardımcı olmak. c) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. (15) İdarî işler, bilgi işlem ve yazı işleri müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu görevleri müdürlükte görevli personele devredemez. İş bölümü MADDE 9 ‒ (1) Müdürlüklerdeki iş bölümü, ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da Cumhuriyet başsavcısının onayı alınarak, zabıt kâtibi, memur, mübaşir ve kendisine bağlı diğer görevliler tarafından yerine getirilmek üzere müdür tarafından yapılır. (2) Müdür, hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için zabıt kâtipleri, memur ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere her türlü tedbiri alır. İlgili müdür ve görevlendirilen personel, işin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur. Uzman personelin görevlendirilmesi MADDE 10 ‒ (1) Özel kanunlar gereği mahkemelere atanması öngörülen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve benzeri unvanlı personel, ihtiyaç hâlinde Bakanlık tarafından bölge adliye mahkemeleri başkanlığında da görevlendirilebilir. İKİNCİ BÖLÜM Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı Yazı İşleri Hizmetleri Başkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar MADDE 11 ‒ (1) Başkanlar kurulunda; a) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kaydı, b) Başkanlar kurulu karar kaydı, tutulması zorunludur. Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kaydı MADDE 12 ‒ (1) Başkanlar kurulunca re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesinin, Cumhuriyet başsavcısının ya da istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde, bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, bu talebin başkanlar kurulunun görüşü de eklenerek Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmesine ilişkin işlemlerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; uyuşmazlığın giderilmesi talep tarihi, sıra numarası, belge tarih ve sayısı, uyuşmazlığa konu belge tarih ve numarası, talep eden, talep konusu ve başkanlar kurulu görüşü ile düşünceler sütunlarından oluşur. Başkanlar kurulu karar kaydı MADDE 13 ‒ (1) Başkanlar kurulunun iş bölümü, ilke kararları gibi bütün kararlarının tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, talep eden, talep tarihi ve numarası, talebin konusu, verilen karar, kararın oybirliği ile mi, oyçokluğu ile mi verildiği, karar tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri Tutulacak kayıtlar MADDE 14 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında; a) Esas kaydı, b) Tebliğname kaydı, c) İstinabe kaydı, ç) Suç eşyası kaydı, d) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı, e) Yakalama kaydı, f) Temyiz kaydı, g) İtiraz kaydı, ğ) Kanun yararına bozma kaydı, h) Dava nakil istekleri kaydı, ı) Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı, i) Kitaplık kaydı, tutulması zorunludur. (2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan işlerde bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmalara ilişkin kayıtlarda adlî yargı ilk derece mahkemesi nezdinde kurulan Cumhuriyet başsavcılığı kayıtları kullanılır. Esas kaydı MADDE 15 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen adlî yargı ilk derece ceza mahkemesi dosyalarının başlangıcından sonuna kadar takip edildiği aşamaların tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri, adı, tarih ve numarası, ölen, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu, şikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri, suçun türü, tutukluluk tarihi, salıverilme tarihi, dosyanın gönderildiği ceza dairesi, dosyanın ceza dairesine gönderilme tarihi ve tebliğname numarası, dosyanın ilgili daireden görüldü için geldiği tarih ve sonucu, ilk derece mahkemesine gönderilme tarihi, kanun yolları işlemleri ve bu kanun yollarına başvuranın adı, soyadı, Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmiş ise sicil numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur. Tebliğname kaydı MADDE 16 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf başvurusu üzerine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak inceleme sonucu daire tarafından verilebilecek karar ile ilgili düşünceyi içeren ve bu düşünce yazısının hazırlanması sırasında yapılan işlemlerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, ölen, katılan, mağdur, suçtan zarar gören, malen sorumlu, şikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri, varsa vekil veya müdafi bilgileri, sanıkların gözaltına alınma, tutuklanma ve salıverilme tarihi, suçun türü, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı istinaf esas numarası, belgenin daireye gönderilme tarihi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. İstinabe kaydı MADDE 17 ‒ (1) Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, istinabe talebinin tarih ve numarası, istinabe talebinin geldiği tarih, talepte bulunan Cumhuriyet başsavcılığı, tarafların sıfatı ve kimlik bilgileri, yapılması istenilen işlem, sonucu, istinabe evrakının iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Suç eşyası kaydı MADDE 18 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca elkonulan veya muhafaza altına alınan suç eşyasına ilişkin bilgilerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, eşyanın elkonulması veya muhafaza altına alınmasına esas olan belgenin türü, numarası, tarihi, geldiği yer, gönderme tarihi, eşyanın sahibinin ya da zapt edildiği kişinin kimlik bilgileri, oturduğu yer, eşyanın cinsi, özellikleri, adedi, eşya elden çıkarılmış, iade ya da müsadere edilmiş veya satılmış ise kararın tarihi ve sayısı, teslim tarihi ile teslim alanın kimlik bilgileri, hesabı cari defteri ve mal memurluğu makbuz numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur. (3) Bu kayıt, Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine göre tutulur. Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı MADDE 19 ‒ (1) Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile düşünceler sütunlarından oluşur. Yakalama kaydı MADDE 20 ‒ (1) Haklarında yakalama emri çıkartılanlar ve yokluğunda tutuklama kararı verilenlerle, zamanaşımına kadar aranmaları gereken sanık veya sanıkların aranmaları için ilgili daire ya da başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından gelen yazışma bilgilerinin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, evrakın geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, yakalanması istenen şahsın kimlik bilgileri, suçun türü, suçun işlendiği tarih, tutuklama ve yakalama emri kararı varsa tarih ve numarası, aranan şahsın yakalanması için yapılan işlem ile düşünceler sütunlarından oluşur. (3) İnfazının yapılması hâlinde yakalama emri UYAP'tan derhâl kaldırılır. Temyiz kaydı MADDE 21 ‒ (1) Ceza dairelerince verilen hükümler aleyhine Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyize başvuran Cumhuriyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın temyizden geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur. İtiraz kaydı MADDE 22 ‒ (1) Ceza daireleri kararlarına Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itiraz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, itiraza başvuran Cumhuriyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın itirazdan geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur. Kanun yararına bozma kaydı MADDE 23 ‒ (1) Ceza dairesinin kararlarına karşı Cumhuriyet savcılarınca yapılan kanun yararına bozma başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, kanun yararına bozma yoluna başvuran Cumhuriyet savcısı, başvurma tarihi, dosyanın geldiği tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur. Dava nakil istekleri kaydı MADDE 24 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesi yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin adı, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur. Cumhuriyet savcısı bilgi kaydı MADDE 25 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının göreve ilişkin gizli olmayan kişisel ve mesleki bilgilerinin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; bölge adliye mahkemesinde görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarının adı ve soyadı, iletişim bilgileri, nüfus, aile bilgileri ile izin, rapor, hizmet içi eğitim, geçici görevlendirilme sütunlarından oluşur. Kitaplık kaydı MADDE 26 ‒ (1) Bölge adliye mahkemesine gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer kitap ve dergilerin işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; demirbaş numarası, yayın adı, yayınlayan birim, basım tarihi ve yeri, basım yılı, konusu, yeri, geliş tarihi, sayfa sayısı, baskı numarası ve yazarı ile düşünceler sütunlarından oluşur. Kartonlar ve tahsis amacı MADDE 27 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılıklarında aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP'ta tutulması zorunludur. a) Tebliğnameler kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamelerin saklandığı kartondur. b) Posta gönderi kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. c) İstinabe belgesi kartonu: Başka yer Cumhuriyet başsavcılıklarından dava ve işler ile ilgili olarak gönderilen ve işlem görüp iade edilen istinabe belgesinin saklandığı kartondur. ç) İş cetvelleri kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kartondur. d) Zimmet kartonu: Cumhuriyet başsavcılığınca, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur. e) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Ceza dairelerinin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuruların saklandığı kartondur. f) İtiraz kartonu: Ceza dairesinin kararlarına Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan itirazların saklandığı kartondur. g) Temyiz kartonu: Ceza dairesi kararlarının Yargıtay tarafından incelenmesi için Cumhuriyet başsavcılığınca ilgili daireye verilen evrakın saklandığı kartondur. ğ) Kanun yararına bozma kartonu: Ceza dairesinin kararlarına karşı Cumhuriyet savcılarınca kanun yararına bozma yoluna gidilmesi için yazılan dilekçelerin saklandığı kartondur. h) Nöbetçi Cumhuriyet savcıları isim listesi kartonu: Nöbetçi Cumhuriyet savcılarının isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur. ı) İş bölümü kartonu: İş bölümü kararlarının saklandığı kartondur. i) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığı tarafından verilen mütalaaların veya tebliğnamelerin saklandığı kartondur. (2) Birinci fıkranın (b) ve (d) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri Tutulacak kayıtlar MADDE 28 ‒ (1) Ceza dairelerinde; a) Esas kaydı, b) Duruşma ve keşif günleri kaydı, c) Karar kaydı, ç) SEGBİS kaydı, d) İstinabe kaydı, e) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı, f) Temyiz kaydı, g) Taşra temyiz kaydı, ğ) Dava nakil istekleri kaydı, h) Dağıtım kaydı, ı) Değişik işler kaydı, tutulması zorunludur. (2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan işlerde adlî yargı ilk derece ceza mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır. Esas kaydı MADDE 29 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece ceza mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme, inceleme ve kovuşturma aşamalarının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkemenin yeri ve adı, karar tarihi, esas ve karar numarası, Cumhuriyet başsavcılığından geliş tarihi, Cumhuriyet başsavcılığı tebliğname numarası, ölen, mağdur, katılan, suçtan zarar gören, malen sorumlu, şikâyetçi ile sanığın kimlik bilgileri ve varsa bunların vekil veya müdafileri, tüzel kişilerin ticaret sicilindeki adları ile sicil numaraları, suçun türü, gözaltına alınma, tutuklanma ve salıverilme tarihleri, dosyanın Cumhuriyet başsavcılığına gönderilme tarihi ve sonucu, itiraz ya da kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. (3) Aşağıda belirtilen hâllerde dosya kaydedilerek esas numarası alır. a) Dosyanın tebliğname düzenlenerek gönderilmesi, b) Görevsizlik, yetkisizlik ya da nakil kararı ile dosyanın gelmesi. (4) Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir. Duruşma ve keşif günleri kaydı MADDE 30 ‒ (1) Ceza dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. (2) Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin adı ve soyadı, suçun türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. (3) Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, suçun türü, bilirkişi, mağdur, şikâyetçi, katılan ve vekilleri ile sanık ve müdafiin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Karar kaydı MADDE 31 ‒ (1) Ceza dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, gönderen mahkemenin yeri, adı ve esas numarası, ölen, mağdur, katılan, şikâyetçi ve sanığın kimlik bilgileri, varsa bunların vekil veya müdafiin kimlik bilgileri, davanın konusu, kararın sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur. SEGBİS kaydı MADDE 32 ‒ (1) Dairece, dinlenilmesine gerek görülen kişilerin SEGBİS kullanılarak dinlenilmesi, görüntü ve seslerin kayda alınması ve saklanması ile ilgili bilgilere dair işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, daire adı ve esas numarası, dinlenen kişinin sıfatı ve kimlik bilgileri, dinleme tarihi ve saati, suçun türü, ifadenin alınacağı birim ve salon adı ile düşünceler sütunlarından oluşur. İstinabe kaydı MADDE 33 ‒ (1) Başka yer ceza dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen daire, tarih ve numarası, ifadesi alınması istenilen mağdur, şikâyetçi ve sanığın, tanık ile bilirkişinin kimlik bilgileri, yapılması istenen işlem, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı MADDE 34 ‒ (1) Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, suç ile düşünceler sütunlarından oluşur. Temyiz kaydı MADDE 35 ‒ (1) Ceza dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, hükmün esas ve karar numarası, temyiz yoluna başvuranın davadaki sıfatı, kimlik bilgileri, başvurma tarihi, dilekçenin geldiği tarih, diğer tarafa tebliğ tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur. Taşra temyiz kaydı MADDE 36 ‒ (1) Başka yer bölge adliye mahkemesi ceza daireleri ile ilgili olarak gönderilecek temyiz başvurularının tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, gönderilecek yer bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin adı, evrak özeti, dilekçe tarihi ve dosya numarası ile düşünceler sütunlarından oluşur. Dava nakil istekleri kaydı MADDE 37 ‒ (1) Yargı çevresindeki adlî yargı ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çıkması hâlinde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkındaki işlemlerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, nakil talebinde bulunan mahkemenin ismi, dosyanın esas numarası, geldiği tarih, nakil gerekçesi ve sonuç ile düşünceler sütunlarından oluşur. Dağıtım kaydı MADDE 38 ‒ (1) Esasa kaydı yapılan dosyaların, incelenmesi ve rapor düzenlenmesi için daire başkanı tarafından üyelere dağıtımına ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; dairenin adı, dosyanın esas numarası, verildiği üyenin adı, soyadı, sicil numarası ve veriliş tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Değişik işler kaydı MADDE 39 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen adlî kontrol, tutuklama, elkoyma, arama ve itirazın incelenmesi gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, katılan ile sanığın kimlik bilgileri, talebin niteliği, belgenin geldiği tarih, kararın özeti, tarihi, merciine gönderildiği tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. Kartonlar ve tahsis amacı MADDE 40 ‒ (1) Ceza dairelerinde aşağıda gösterilen karar ve işlem kartonlarının UYAP'ta tutulması zorunludur. a) Karar kartonu: Ceza dairesince verilen kararların saklandığı kartondur. b) Değişik işler kartonu: Değişik işler kaydına kaydolunan işler hakkında verilen kararların saklandığı kartondur. c) Yayınlanan kararlar kartonu: Başkanlar kurulu tarafından yayınlanan kararların saklandığı kartondur. ç) İş cetvelleri kartonu: Ceza dairelerince, Bakanlık ve Kurula gönderilen iş cetvellerinin saklandığı kartondur. d) Posta gönderileri kartonu: Görevli tarafından imza ve mühür ile teslim alınan posta evrakına ait sevk irsaliyelerinin bir örneği ile ödeme talimatının ve aylık posta gideri cetvelinin bir örneğinin konulduğu ve saklandığı kartondur. e) Zimmet kartonu: Ceza dairesince, UYAP üzerinden gönderilemeyen veya fizikî olarak gönderilmesi gereken evrakın teslimine ilişkin belgelerin konulduğu ve saklandığı kartondur. f) Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu: Benzer olaylarda ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ile bu ceza dairesi ile aynı mahkemenin başka ceza daireleri veya başka bir bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararları arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yapılan taleplerin saklandığı kartondur. g) Duruşma listesi kartonu: Duruşması yapılacak dosyalar için duruşma listelerinin saklandığı kartondur. ğ) Nöbetçi daire başkanı ve üyeleri isim listesi kartonu: Nöbetçi daire başkanı ve üyelerin isimlerinin yer aldığı listelerin saklandığı kartondur. h) Yargılama giderleri yazışma kartonu: Yargılama giderlerinin tahsili için yapılan yazışmaların saklandığı kartondur. ı) İnceleme raporları kartonu: Üyeler tarafından hazırlanan inceleme raporlarının saklandığı kartondur. i) Ön inceleme değerlendirme kartonu: Ön inceleme sonucunda verilen kararların saklandığı kartondur. j) Dava nakil istekleri kartonu: Dava nakil isteklerine ilişkin dairece verilen kararların saklandığı kartondur. (2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinde gösterilen kartonların fizikî olarak da tutulması gerekir. Davaların birleştirilmesi MADDE 41 ‒ (1) Davaların birleştirilmesine karar verildiği takdirde, hangi dosya ile birleştirildiği hususu esas kaydının düşünceler sütununa yazılır ve birleştirilen dosya üzerinden işlemlere devam olunur. Davaların ayrılması MADDE 42 ‒ (1) Davaların ayrılmasına karar verildiği takdirde, ayrılan dosyaya yeni bir esas numarası verilir ve kovuşturmaya ilişkin işlemler bu numara üzerinden yürütülür. Esas kaydındaki eski ve yeni kayıtların karşılarındaki düşünceler sütunlarına bu hususlar işlenir. Esas kaydında yıl sonu devir işlemi MADDE 43 ‒ (1) Yıl sonunda henüz bir karara bağlanmamış olan davalar mevcut esas kaydı üzerinden devam ettirilir. Yıl sonunda esasa kayıtlı işlerden karara bağlanan ve devreden davaların esas numaraları bir sıra hâlinde UYAP'ta sorgulanabilir şekilde raporlanır. Tebliğnamenin tebliği MADDE 44 ‒ (1) Cumhuriyet başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, ilgililere 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre dairesince tebliğ olunur. Tarafların yokluğunda verilen kararların tebliğe çıkarılması MADDE 45 ‒ (1) Ceza dairelerince, tarafların yokluğunda verilen kararlar tebliğe çıkarılır. Karar, müdafi veya vekille takip edilen davalarda müdafi ya da vekile, müdafi ve vekil birden fazla ise bunlardan birine, diğer hâllerde sanığa ve katılana tebliğ olunur. (2) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri saklıdır. Kanun yoluna başvuru işlemleri MADDE 46 ‒ (1) Kanun yoluna başvuru dilekçesi, ön büro veya yazı işlerinde görevli personele teslim edilir. (2) Kanun yoluna başvuru dilekçesi hemen sisteme kaydedilir ve başvuru sahibine ücretsiz alındı belgesi verilir. (3) Alındı belgesi, kanun yolu dilekçesinin sisteme kaydedilmesi üzerine verilen belgedir. Alındı belgesi, dairenin adını, dosyanın esas ve karar numarasını, karar tarihini, tarafların ad ve soyadlarını, suçun türünü, başvurulan kanun yolu merciini, başvuru tarih ve saatini içerir. (4) Kanun yolu başvurusu, kanun yolu dilekçesinin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılır. (5) Başka yer bölge adliye mahkemesine verilen kanun yoluna başvuru dilekçelerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Başka yer yazı işleri müdürü veya görevli personel teslim aldığı dilekçe ve eklerini elektronik ortama aktarır, fizikî evrakı da gecikmeksizin ilgili mahkemeye gönderir. (6) Herhangi bir nedenle elektronik ortamda işlem yapılamaması hâlinde durum bir tutanakla tespit edilir ve işlem fizikî ortamda yapılır. Elektronik sistem açıldığında fizikî ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda kanun yolu başvuru dilekçesi tutanağın düzenlendiği tarihte verilmiş sayılır. (7) Fiziksel ortamda kanun yolu başvurusu mesai saatleri içinde yapılır. (8) Gerçek kişilerin UYAP Vatandaş Bilgi Sistemi üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin UYAP Kurum Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçeleri gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur. (9) Müdafi veya vekillerce UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile kanun yolu başvuru dilekçesi gönderilebilir. Bu işler için ayrıca elle atılmış imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden kanun yolu başvuru dilekçesi gönderebilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Kanun yolu başvurusu, dilekçenin UYAP üzerinden mahkeme ekranlarına düştüğü tarihte yapılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir alındı belgesi oluşturulur. (10) Elektronik ortamda kanun yolu başvurusu saat 00:00'a kadar yapılabilir. (11) Kanun yoluna başvurulan dava veya işler, dosya gönderme formu ve dizi pusulası UYAP üzerinden hazırlanarak ilgili mercie gönderilir. Kanun yollarına başvurulması hâlinde dosyanın gönderilmesi için yapılacak işlemler MADDE 47 ‒ (1) Kanun yollarına başvurulması hâlinde usul kanunlarına göre yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra dava dosyası, dizi pusulası düzenlenip "Dosya Gönderme Formu" doldurularak, Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla elektronik ortamda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (2) Bu form; kararı veren dairenin adı, esas ve karar numarası, karar tarihi, suç tarihi, suç türü, sevk maddeleri, kararın niteliği ve uygulanan maddeler, sevk nedeni, dosyanın öncelik durumu ile kararın tebliği bilgileri sütunlarından oluşur. BEŞİNCİ BÖLÜM Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri Tutulacak kayıtlar MADDE 48 ‒ (1) Hukuk dairelerinde; a) Esas kaydı, b) Duruşma ve keşif günleri kaydı, c) Karar kaydı, ç) Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı, d) İstinabe kaydı, e) Temyiz kaydı, f) Değişik işler kaydı, g) Posta mutemet kaydı, ğ) Dağıtım kaydı, h) Vezne kaydı, ı) Taşra temyiz kaydı, i) Dava nakil istekleri kaydı, j) Harç tahsil müzekkeresi kaydı, k) Kıymetli evrak ve eşya kaydı, l) Sosyal inceleme-görüşme rapor kaydı, tutulması zorunludur. (2) Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla bakılan işlerde adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır. Esas kaydı MADDE 49 ‒ (1) Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır. (2) Yetki ve görev uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular da bu esasa kaydedilir. (3) Bu kayıt; sıra numarası, gönderen mahkeme, esas ve karar numarası ile karar tarihi, dosyanın daireye geliş tarihi, tarafları, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, varsa ticaret sicil numarası veya merkezî tüzel kişi kimlik numarası, davanın konusu, davanın aşaması, nihai karar ve tarihi, kanun yolları işlemleri ile düşünceler sütunlarından oluşur. (4) Davanın aşaması sütununa davanın dilekçeler, ön inceleme ve tahkikat aşamalarına ilişkin bilgiler yazılır. (5) Dairece verilen kararın, temyiz kanun yolu incelemesi sonucunda bozularak daireye iadesi hâlinde, dosyaya yeni bir esas numarası verilir. Ancak bu husus dosyanın ilk esas numarası karşısındaki düşünceler sütununda gösterilir. Duruşma ve keşif günleri kaydı MADDE 50 ‒ (1) Hukuk dairelerinin iş durumlarına göre duruşma ve keşif yapılacak gün ve saatlerinin bir sıra dâhilinde tutulduğu kayıttır. (2) Duruşma günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, istinabe numarası, duruşma gün ve saati, tarafların adı ve soyadı, varsa vekilleri, davanın türü, duruşmanın bırakıldığı tarih ile düşünceler sütunlarından oluşur. (3) Keşif günleri kaydı; sıra numarası, esas numarası, değişik iş numarası, keşif gün ve saati, davanın türü, bilirkişi, taraflar, varsa vekillerinin kimlik bilgileri ile düşünceler sütunlarından oluşur. Karar kaydı MADDE 51 ‒ (1) Hukuk dairesince verilen kararların tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; karar numarası, karar tarihi, esas numarası, kararı veren dairenin başkan ve üyelerinin adı, soyadı, sicil numaraları, tarafların kimlik bilgileri, varsa kanunî temsilcileri ile vekillerinin kimlik bilgileri, gönderen mahkemenin adı ile esas ve karar numarası, davanın konusu, inceleme sonunda verilen karar ile düşünceler sütunlarından oluşur. Uyuşmazlığın giderilmesi başvuru kaydı MADDE 52 ‒ (1) Benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlığın giderilmesi için başkanlar kuruluna yapılan başvuru bilgilerinin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, uyuşmazlığa konu kararların verildiği dairelerin ismi, numarası, kararların verilme ve kesinleşme tarihi, esas ve karar numarası, dava konusu ile düşünceler sütunlarından oluşur. İstinabe kaydı MADDE 53 ‒ (1) Başka yer hukuk dairelerinden dava ve işlerle ilgili olarak gönderilen istinabe taleplerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, talebin geldiği tarih, gönderen hukuk dairesinin adı, dosyadaki taraflar, talebin nev'i, tarihi, dosya esas numarası, işlem sonucu, belgenin iade tarihi ile düşünceler sütunlarından oluşur. Temyiz kaydı MADDE 54 ‒ (1) Hukuk dairesince verilen hükümler aleyhine temyiz kanun yolu başvurularına ilişkin işlemlerin safahatının işlendiği kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, dosya esas numarası, temyiz yoluna başvuranın taraf sıfatı, kimlik bilgileri, aleyhine temyiz yoluna başvurulanın taraf sıfatı, adı ve soyadı, temyiz dilekçe tarihi, davanın nev'i, karar tarih ve numarası, aleyhine temyiz olunana tebliğ tarihi, temyiz şartlarının yerine getirilip getirilmediği, dosyanın Yargıtay'ın hangi dairesine gönderildiği, gönderilme tarihi, dosyanın temyiz incelemesinden döndüğü tarih ve sonucu ile düşünceler sütunlarından oluşur. Değişik işler kaydı MADDE 55 ‒ (1) Diğer kayıtlara işlenmesi gerekmeyen ihtiyatî tedbir, delil tespiti gibi karar ve işlemlerin tutulduğu kayıttır. (2) Bu kayıt; sıra numarası, talep tarihi, talep eden ile varsa karşı tarafın kimlik bilgileri, varsa ticaret si
Diğer Haberler