BARODAN HABERLER

Günün İçtihadı; ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

859 görüntülenme
13/11/2015
Günün İçtihadı; ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ
Günün İçtihadı; ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI; Münhasıran Özel Boşanma Sebebine Dayalı Olarak Açılan Bir Boşanma Davasında Genel Boşanma Sebebine Dayalı Olarak Karar Verilemeyeceği T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2014/10558K. 2015/2590T. 24.2.2015* ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ (Münhasıran Özel Boşanma Sebebine Dayalı Olarak Açılan Bir Boşanma Davasında Genel Boşanma Sebebine Dayalı Olarak Karar Verilemeyeceği - Davalı/Karşı Davacı Erkek Eşin Delillerinin Zina Nedenine Dayalı Dava Çerçevesinde Değerlendirilmesi Gerektiği/Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedenine Dayalı Hüküm Verilemeyeceği)* BOŞANMA DAVASI (Davalı/Karşı Davacı Erkek Eşin Birleştirilen Davasının Zina Hukuksal Sebebine Dayalı Olduğu - Hakimin Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlı Olduğu/Erkek Eşin Delillerinin Zina Nedenine Dayalı Dava Çerçevesinde Değerlendirilerek Sonucu Uyarınca Bir Karar Verilmesi Gerektiği)* TEDBİR NAFAKASI (Boşanma veya Ayrılık Davası Açılınca Hakimin Davanın Devamı Süresince Gerekli Olan Geçici Önlemleri Kendiliğinden Almak Zorunda Olduğu - Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları da Gözetilerek Dava Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kadın Eş Yararına Uygun Miktarda Tedbir Nafakasına Hükmedilmesi Gerektiği)* MADDİ TAZMİNAT (Kadın Eşin Maddi Tazminat Talebinin Ev Alması İçin Erkek Eşe Gönderdiğini İddia Ettiği Bedele İlişkin Olduğu - Bu İsteğin Boşanmanın Eki Niteliğindeki Maddi Tazminat Olmadığından Ayrıca Nisbi Harca Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)* NİSPİ HARÇ (Kadın Eşin Maddi Tazminat Talebinin Boşanmanın Eki Niteliğindeki Maddi Tazminat Olmadığından Ayrıca Nisbi Harca Tabi Olduğu - Peşin Alınması Gereken Nispi Harç İkmal Edilmeden ve Görev Hususu da Düşünülmeden Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Tazminat Talebinin Reddinin Hatalı Olduğu)* MENFİ TESPİT DAVASI (Kadın Eşin Dava Dilekçesinde Şantaj ve Tehdit Yoluyla İmzalatılan Senetlerden Dolayı Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verilmesini İstediği - Kadın Eşin Menfi Tespit Niteliğindeki Bu Talebinin Nisbi Harca Tabi Olduğunun Gözetilmesi Gerektiği)4721/m.161,166,169,174/1,185,186ÖZET : Davalı-karşı davacı erkek eşin birleştirilen davası Türk Medeni Kanununun 161. maddesinde düzenlenen zina hukuksal sebebine dayalıdır. Türk Medeni Kanununun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Münhasıran özel boşanma sebebine dayalı olarak açılan bir boşanma davasında genel boşanma sebebine dayalı olarak karar verilmesi mümkün değildir. Zira hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. Davalı-karşı davacı erkek eşin delillerinin zina nedenine dayalı dava çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına dair geçici önlemleri kendiliğinden (re'sen) almak zorundadır. O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davacı-davalı kadın eş yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekir.Kadın eşin maddi tazminat talebi, ev alması için erkek eşe gönderdiğini iddia ettiği bedele ilişkindir. Bu istek, boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminat olmadığından ayrıca nisbi harca tabidir.Diğer yandan, kadın eş, dava dilekçesinde, şantaj ve tehdit yoluyla imzalatılan senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Kadın eşin menfi tespit niteliğindeki bu talebi nisbi harca tabidir.DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı tarafından; kocanın birleşen davasının kabulü, kusur belirlemesi, tazminat ve nafaka taleplerinin reddi, menfi tespit davası ile ilgili olarak hüküm kurulmaması yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 24.2.2015 günü temyiz eden davacı-karşı davalı S. G. ve karşı taraf davalı-karşı davacı M. G. ile vekilleri gelmediler. Davacı-karşı davalı S. G. adına çıkarılan tebligatın adres yetersizliğinden bila tebliğ iade edildiği ve tebligatın dosyada belirtilen adrese çıkarıldığı anlaşıldı. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:KARAR : 1-) Davalı-karşı davacı erkek eşin birleştirilen davası Türk Medeni Kanununun 161. maddesinde düzenlenen zina hukuksal sebebine dayalıdır. Türk Medeni Kanununun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Münhasıran özel boşanma sebebine dayalı olarak açılan bir boşanma davasında genel boşanma sebebine (TMK m.166/1) dayalı olarak karar verilmesi mümkün değildir. Zira hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır ( HMK m. 26/1). Davalı-karşı davacı erkek eşin delillerinin zina nedenine dayalı dava çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.2-) Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince, gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına (TMK m.186/1), geçimine (TMK m.185/3), malların yönetimine (TMK m. 223, 242, 244, 262, 263, 264, 267, 215) ve çocukların bakım ve korunmasına (TMK m.185/2) dair geçici önlemleri kendiliğinden (re'sen) almak zorundadır (TMK m.169). O halde; Türk Medeni Kanununun 185/3. ve 186/3. maddeleri uyarınca, tarafların ekonomik ve sosyal durumları da gözetilerek dava tarihinden geçerli olmak üzere davacı-davalı kadın eş yararına uygun miktarda tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.3-) Davacı-karşı davalı kadın eşin maddi tazminat talebi, ev alması için erkek eşe gönderdiğini iddia ettiği 73.550 TL'ye ilişkindir. Bu istek, boşanmanın eki niteliğindeki maddi tazminat (TMK m. 174/1) olmadığından ayrıca nisbi harca tabidir. Başvurma harcı yatırılmıştır. Peşin alınması gereken nispi harç ikmal edilmeden (Harçlar Kanunu m. 30- 32) ve görev hususu da düşünülmeden yazılı şekilde kesin hüküm oluşturacak şekilde tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.4-) Davacı-karşı davalı kadın eş, dava dilekçesinde, şantaj ve tehdit yoluyla imzalatılan senetlerden dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Kadın eşin menfi tespit niteliğindeki bu talebi nisbi harca tabidir. Başvurma harcı yatırılmıştır. Peşin alınması gereken nispi harç ikmal edilip, görev hususu da düşünülerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, bu talep hakkında hüküm tesis edilmemiş olması doğru değildir.SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1, 2, 3 ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle, kocanın birleşen boşanma davası, tedbir nafakası, para alacağı ve menfi tespit davası yönlerinden BOZULMASINA, bozma sebebine göre kusur tespiti, manevi tazminat, yoksulluk nafakasına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com.tr
Diğer Haberler