BARODAN HABERLER

GENÇ AVUKATLAR, SORUNLARINI AKTARDI

967 görüntülenme
24/04/2013
GENÇ AVUKATLAR, SORUNLARINI AKTARDI
20-21 Nisan 2013 tarihinde 30 Baro'nun katılımıyla Bursa Barosu'nun ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan Genç Avukatlar Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultay'da, Baromuzu Av. Mustafa AKAR, Av. İbrahim Emre EDİBOĞLU ve Av. Demet OKUR temsil etti. Baromuz adına Av. Mustafa AKAR'ın konuşma metni aşağıdadır: "Sayın Barolar birliği başkanım ,Baro başkanlarım ve gençliğine güven duyan önem veren değerli Baro başkanım hepinizi saygı ile selamlıyorum. 2008 yılında stajyer avukatlar kurultayı adında başlayan stajyer avukatlar sorunlarının ardından 2013 yılında genç avukatlar kurultayında genç avukatların sorunlarının tartışılması sevindirici de olsa aslında kanayan bir yaramızdır. Evet kimdir genç avukat ?? Üniversiteyi yeni bitiren ve staj döneminde çalışma yasağı olduğundan evden destek almak istemese de ev desteğine muhtaç ama azimle mesleğini yapmak için yılmadan çalışan bir genç avukat ...Meslek hayatına maalesef gün itibariyle 18.000TL öğrenim kredisi 6.000Tl staj kredisi ve 2000Tl ruhsat ücreti borcu eklendiğinde 26.000TL borç ile başlamaktadır. 2005 yılından getirilen Cmk uygulaması aslında ekonomik gücü olmayanların savunma hakkı kısıtlanmasın diye getirilen bir uygulamayken adeta genç avukatların geçim kaynağı olmuştur.Asgari ücret tarifesinin kat kat altında yapılan görevlendirmeler ve Kdv ve stopaj vergi kesintisi de eklenince yapılan çaba ve emek karşısında alınan trajı komik ücretler ... Staj biterken verilen tavsiyelerdir Asgari ücret tarifesinin altında dava almanın yasak olması fakat uygulamaya bakıldığından ayakta kalma mücadelesi veren genç avukatların yanı sıra mesleğinde belli bir noktaya gelen meslektaşlarımızın alması bunu mecbur kılmaktadır. Kamunun hak arama özgürlüğünün sesi ve teminatı olan avukatlık mesleği Yargılamanın üçlü saç ayağından biri ve bağımsız savunmanın vazgeçilmez unsurudur. Avukatların bütün dünyada kabul edilen bu sıfatları ne yazık ki ülkemizde yasalarca kabul edilmiş olsa da uygulamalarda bu sıfatlar sıkça görmezden gelinmiştir. Bu görmezden gelinmenin çok kaynaklı nedenleri bulunmakla birlikte bu nedenlerin başında ne yazık ki avukatların "birlik olabilme" eksikliği bulunmaktadır. Avukatların yaşadıkları sorunlar mesleklerindeki konumlarına göre ve meslekteki süreçlerine göre farklılıklar göstermektedir. Stajyer avukatların , Ücretli çalışan SSK'lı avukatların , Kendi hesabına çalışan Bağkur'lu avukatların ve Kamu-Kurum bünyesinde çalışan avukatların yaşadıkları sorunların ortak noktaları olmakla birlikte bulundukları konum gereği birbirlerinden çok farklı sorunlar da yaşamaktadırlar. Biz bu nedenle avukatların sorunlarını bulundukları konumlara göre ve genel sorunlar başlıkları altında inceledik. 1) GENEL SORUNLAR - Bağımsız savunmanın temsilcisi olan avukatların mesleklerini bağımsız bir şekilde icra edememesi ; - Azalan iş alanları , ek kanunlarla avukatlık ücretlerinin düşürülmesi ve avukatların mali sorunları - Avukatların ofislerinden daha çok zaman geçirdikleri Adliyelerde avukatlara tahsis edilen yerlerin azlığı , - Avukatların sosyal güvencelerin zayıflığı, 2) STAJYER AVUKATLAR : - Stajyer avukatlara getirilmiş olan sigortalı çalışma yasağı , - Stajyer avukatların maaş almasını engelleyen mevzuat hükümleri , - Stajyer avukatların avukatlık eğitimlerinin yetersizliği , - Stajyer avukatlara ödetilen ruhsat ücretlerinin fahişliği , 3) ÜCRETLİ AVUKATLAR : - Ücretli avukatların sigorta primlerinin asgari ücretten yatırılması , - Ücretli avukatların çalışma saatleri uzunluğu ve maaşlarının yetersizliği, - Ücretli avukatların maaşlarının Adliye personelinin maaşından az olması 4) SERBEST AVUKATLAR : - Avukatlık vekalet ücretlerindeki KDV oranlarının yüksekliği , - Özel şirketlerin veya kurumların sözleşme ile çalıştıkları avukatların vekalet ücretlerinden kesinti yapmaları , - Avukatların birbirleri arasında haksız rekabet yaratacak şekilde davranmaları , aslında meslekte yıllarını geçirmiş meslektaşlar genç meslektaşların zor durumundan faydalanarak bir çatışma ortamının doğmasına sebep olmakta kendilerinin de bu ortamdan uzun vadede elde ettikleri kardan çok daha fazla zarara gireceklerini kestirememektedirler 5) KURUM AVUKATLARI : - Devlet kurumlarında çalışan kamu avukatlarının kazanmış oldukları davalardan elde ettikleri vekalet ücretlerinin kotalandırılması , - Kurum avukatlarına ödenen vekalet ücretlerinin azlığı , Sözlerimi burada bitirirken bir sonraki kurultayı yapmadan mesleki sorunlara çözüm bulabilmemiz dileği ve mesleğimizin onurunu ve saygınlığını hiçbir zaman yitirmeyeceği inancıyla hepinize teşekkür ediyorum." Kurultayın ilk gününde, katılımcı baroların yazılı ve sözlü sunumları gerçekleştirilmiş; ikinci gününde ise tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışma grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyonların almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir; 1- İşçi ve Bağlı avukatların sorunları ve çözüm önerileri, - İşçi/bağlı avukatların ve kurumlarda çalışan avukatların hak ve statüleri kanunla düzenlenmelidir. - Avukatlık Kanunu'nda işçi/bağlı avukatlar, işveren avukatlar arasında "tip sözleşme" yapılmalı ve bu sözleşmenin iş ilişkisi açısından zorunlu hale getirilmesi, barolarca denetlenmesi sağlanmalıdır. - "Tip Sözleşme" de, işçi/bağlı avukatın, çalışma saatleri, yıllık izin süreleri, öğle tatili, işçi avukatın işi reddetme hakkı, işçi avukatın alacağı asgari ücret, işçi avukat ile işveren avukat arasındaki var olan etik kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesinin yaptırımları gibi işçi avukatı ekonomik ve sosyal açıdan koruyan hükümler mutlaka yer almalıdır. - T.B.B. tüm bu sorunları, işçi avukatlarla oluşturacağı bir komisyonda tartışıp, yaptığı çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde değerlendirmeye sunmalıdır. - Bütün bunlara dayanarak; hazırlanmış olan tip sözleşme örneğine ve yasal statünün kullanılmasına dair imza kampanyasına delegelerimizi imzalarıyla iradelerini ortaya koymalı ve bu iradeyi mayıs sonundaki T.B.B. Genel Kuruluna taşıyarak gündem oluşturulmalıdır. 2- CMK ve Adli Yardım Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: - Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık ruhsatı sırasında alınan katkı payının tamamen ortadan kaldırılması, bu mümkün değilse en az 1/4'e indirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması - Barolar tarafından alınan Avukatlık ruhsat harçları için ise tüm Türkiye genelinde yeknesaklık sağlanması, - Mesleğe yeni başlayan üyelerin meslekteki ilk üç yılını dolduruncaya kadar yıllık baro keseneğinin yarısı ve baro zorunlu giderlerine katılım payının yarısını ödemeleri konusunda Tüm baroların Genel Kurulları'nda konunun karara bağlanması yönünde çalışma yapılması, 3- Vergi, İdari Düzenlemeler ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar - serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren doktorlar ve diğer meslek grupları gibi Avukat gelirleri üzerinden ödenen Katma Değer Vergisi oranının %8'e indirilmesi konusunda TBMM'de bulunan Avukat kökenli milletvekillerinin desteği alınarak kanun teklifi yönünde çalışma yapılması, - 0-5 yıl Kıdemli Avukatlara 30.000,00 TL gelire kadar vergi muafiyeti tanınması, 30.000,00 TL üstü gelir için vergi oranının düşürülmesi yönünde çalışma yapılması, - Avukatların mesleklerini ifası sırasında kullandıkları her türlü şahsi giyim, v.b. harcamalarının gider pusulasına gider olarak işlenebilmesi idari ve yasama çalışmalarının yapılması, hususi damgalı (yeşil) pasaport alımı, ateşli silah ruhsatı ve ateşli silah alımlarında hakim ve savcılara tanınan istisnaların Avukatlara da aynen uygulanması, - Barolar tarafından istihdam edilecek ve/veya görevlendirilecek yetkililer aracılığıyla dava vekalet ücretlerinin her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarife bedelinin Baro tarafından kurulacak ilgili komisyona yatırılması yönünde uygulamanın başlatılması ve etkin denetiminin sağlanması için yasal düzenleme yönünde çalışma yapılması, 4- Genç Avukatların Temsili - BİRLİK YÖNETİM KURULUNDA EN AZ 2 YÖNETİM KURULU ÜYESİNİNİN GENÇ AVUKATLARDAN OLUŞMASI VE BAROLARIN YONETİM KURULU 9 veya 11 KİŞİDEN OLUŞAN BAROLARDA EN AZ İKİ KİŞİNİN GENÇ AVUKAT OLMASI, 7 KİŞİDEN OLUŞAN BAROLARDA İSE 1 KİŞİNİN GENÇ AVUKAT OLMASI 5- Adliye ve diğer birimler ile ilişkilerden kaynaklanan sorunlar: - Kalem personeline Adalet bakanlığı ve TBB yada ilgili baro tarafından oluşturulan komisyon tarafından eğitim verilmesi. Buna rağmen oluşan sorunlarla ilgili barolar tarafından oluşturulan mesleki müdahale komisyonu ile sorunların çözülmesi. Avukatların hakim ve savcılar ile ilişkilerinin daha iyi bir seviyeye gelmesi için staj döneminde her iki meslek grubuna da eğitim verilmesi. - Avukatlık mesleğine kabul şartlarının yeniden düzenlenerek bu hususta avukatlık sınavının adil, eşitlik ilkesine uygun, nicelikten ziyade niteliği ölçü alacak şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmelidir. 6- Mesleğe yönelik saldırılar ve savunmanın geleceği - Öncelikle yabancı avukatların ülkemizdeki danışmanlık faaliyetlerine son verilmeli, yabancı avukatlık şirketlerinin kanuna karşı hile yolunu kullanarak bazı meslektaşlarımız aracılığıyla ülkemizde faaliyet göstermesinin önüne geçilmelidir. - Yine yabancıların veya meslektaşlarımızın ülkemizde şubeleşmesinin önüne geçilmelidir. - Bazı meslektaşlarımızın reklam yasağını hiçe sayan eylemleri için gerekli önlemler barolarca alınmalı ve yasağı hiçe sayanların cezalandırılması sağlanmalıdır. - Arabuluculuk kanununun yürütmenin kendi yargıçlarını oluşturacağı gözetilerek bu kanunun uygulanmasının durdurulması için etkin bir kamuoyu oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir. - Avukatların üst ve büro aramalarının mevzuata uygun bir şekilde yapılmadığı ve mevzuatın hiçe sayıldığı açıktır. - Yine meslektaşlarımızın görevleri kapsamında sırf savunma faaliyetini gerçekleştirdikleri tutuklandıkları veya yargılandıkları fiili bir durumdur ve ülkemizin gerçeğidir. Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta ve bu durumun önüne geçilememektedir. Bugün meslektaşlarımız kimliklerini birçok kamu kurumunda ve özel kurumlarda kabul ettiremediği avukatlık mesleğinin geldiği durumu özetlemektedir. - Tüm bu hususlarda baroların etkin ve kolektif bir şekilde çalışması gerekli mevzuat değişikliklerinin ve yeni düzenlemelerin yapılmasının sağlanması gerekmektedir. - Yine avukatlık mesleğinin alanını daraltmak için zorunlu avukatlığın hizmet alımı yöntemi ile sağlanması, noterlerin icra takibi yapmalarının yolunun açılması gibi çalışmaların engellenmesi için savunma gücümüzü kullanmak zorundayız. - Bugün ülkemizde savunmanın yok sayılmaya çalışıldığından ziyade savunmadan vazgeçildiği gerçeği ile yüzleşmeliyiz. "SAVUNMA" için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve çağırıyoruz. BURSA BAROSU ADANA BAROSU ARTVİN BAROSU ANKARA BAROSU ANTALYA BAROSU AYDIN BAROSU BALIKESİR BAROSU BATMAN BAROSU BİLECİK BAROSU ÇANAKKALE BAROSU DENİZLİ BAROSU DİYARBAKIR BAROSU EDİRNE BAROSU ERZURUM BAROSU ESKİŞEHİR BAROSU GAZİANTEP BAROSU HATAY BAROSU ISPARTA BAROSU İSTANBUL BAROSU İZMİR BAROSU KAYSERİ BAROSU KIRŞEHİR BAROSU KOCAELİ BAROSU MERSİN BAROSU MUĞLA BAROSU TRABZON BAROSU UŞAK BAROSU YALOVA BAROSU SAMSUN BAROSU
Diğer Haberler