BARODAN HABERLER

ESAS NO: 2015 / 6639KARAR NO: 2015 / 2773KARAR TARİHİ: 16.06.2015

848 görüntülenme
07/12/2015
ESAS NO: 2015 / 6639KARAR NO: 2015 / 2773KARAR TARİHİ: 16.06.2015
T.C YARGITAY18.CEZA DAİRESİESAS NO: 2015 / 6639KARAR NO: 2015 / 2773KARAR TARİHİ: 16.06.2015(5237 S. K. m. 129)ÖZET: Somut olayda; sanığın doktor olan katılana yönelik "senin maaşını ben ödüyorum, önce benim hastama bakacaksın, işini yap" biçimindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaretsuçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat yerine haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinden dolayı, ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.DAVA VE KARAR: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, 09/05/2013 tarihli duruşma tutanağı dosyada bulunmamakta ise de, duruşma tutanağının UYAP sisteminde E-imzalı olduğu, duruşma tutanağının mahallinde dosya arasına alınabileceği mümkün görülerek dosya görüşüldü.Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler, gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.Yargılamaya konu somut olayda; sanığın doktor olan katılana yönelik "senin maaşını ben ödüyorum, önce benim hastama bakacaksın, işini yap" biçimindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat yerine haksız bir fiile tepki olarak işlendiğinden dolayı, TCK'nın 129/1 maddesi uyarınca ceza vermekten vazgeçilmesine karar verilmesi,SONUÇ: Kanuna aykırı, katılan A.K vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.06.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.kararara.com
Diğer Haberler