BARODAN HABERLER

DUYURU NO 2015 / 91

882 görüntülenme
03/12/2015
DUYURU NO 2015 / 91
Ankara 01.12.2015 BARO BAŞKANLIĞI DUYURU NO:2015/91 İlgi:17.08.2015 günlü 2015/75 sayılı Duyurumuz.17.08.2015 günlü 2015/77 sayılı Duyurumuz.11.11.2015 günlü 2015/89 sayılı Duyurumuz. Konu: Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğini ilan eden internet siteleri ile tüzel ve gerçek kişiler aleyhine yürütülen çalışmalarımız Avukatlık Kanunu'nun 1. ve 2. maddeleri ile "Birliğin görevleri" başlıklı 110. maddesinde ifade edilen "Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak", "kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak" ve "hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak" görevlerimiz kapsamında; Avukatlık Kanununun 35. maddesinin "gerçek ve tüzel kişilere ait işleri dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek yalnız baroda yazılı avukatlara aittir" hükmüne aykırı hareket ettikleri ve 48. maddede tanımlanan "avukata çıkar karşılığında iş getirme" suçunu işledikleri iddiası ile internet siteleri, gerçek ve tüzel kişiler aleyhine 26.5.2013 tarihinden bu yana toplam kırkbir adet suç duyurusunda ve onaltı adet erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştur. Bu suç duyuruları üzerine toplam beş adet kamu davası açılmış,Oniki adet takipsizlik kararı verilmiştir. Yirmidört adet soruşturma sürmektedir.Kamu davalarından bir adedi beraat ile sonuçlanmıştır. Halen dört kamu davası derdesttir.Erişimin engellenmesi taleplerimizden beş adedinin kabulüne karar verilmiştir.Mesleğimize yönelik bu tür saldırıların takibi titizlikle sürdürülmektedir. Bilgilerinize sunarım.Saygılarımla. Avukat Metin FEYZİOĞLUTürkiye Barolar BirliğiBaşkanı
Diğer Haberler