BARODAN HABERLER

Doğal SİT Alanlarına HES Yapılamayacak!

936 görüntülenme
12/08/2014
Doğal SİT Alanlarına HES Yapılamayacak!
Doğal SİT alanlarında planlanan HES projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölge komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde uyulacak ilke kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Karara göre, ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu sonucunda; bölgesel, ulusal veya dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri/türleri bulunduran, özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanların ekolojik bütünlüğünü sağlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran doğal SİT alanlarında HES yapımına izin verilmeyecek.Aynı rapor sonucunda; küresel ve ulusal ölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik tür veya türlerin üreme ve beslenme, yaşama ve göç yolu alanlarını içeren veya jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai özellikte olan doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyecek.Doğal SİT alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar, bu özellikleri bünyesinde barındırmayan birinci, ikinci ve üçüncü doğal sit alanlarında tarımsal su ihtiyaçların dikkate alınması ve biyolojik çeşitliliğin devamının teminat altına alınması şartıyla buralarda HES yapımı taleplerine izin verilebilecek. Ancak kesin korunacak hassas alanlarda HES projelerine gerçekleştirilemeyecek. 12 Ağustos 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29086 İLKE KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Toplantı No. ve Tarihi : 24 -03/07/2014 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 69-03/07/2014 ANKARA DOĞAL SİT ALANLARINDA PLANLANAN HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES) PROJELERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İLKE KARARI Doğal sit alanlarında yapılacak HES Projelerine ilişkin Bölge Komisyonlarına gelen başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel temele dayalı karar alma bütünlüğünü sağlamak amacıyla Merkez Komisyonu İlke Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla aşağıdaki düzenleme gerçekleştirilmiştir. Doğal sit alanlarında; 1) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu sonucunda; Bölgesel, ulusal veya dünyaölçeğinde olağanüstüekosistemleri/türleri bulunduran, Özgün ekosistem yapısına sahip, doğal alanlarınekolojikbütünlüğünüsağlayan ve besin zinciri içinde yer alan kritik türleri barındıran, Küresel ve ulusalölçekte dar yayılımlı, kritik, nesli tehdit ve tehlike altında endemik tür veya türlerin; - üreme ve beslenme alanlarını ihtiva eden, - hayati ihtiyaçlarını temin edebileceği uygun yaşama şartlarını sağlayan, - göç ve yayılma alanlarını ve göç yollarını ihtiva eden, Ekolojik süreçleri, ekosistem hizmetlerini,ekolojikbarınaklarımuhafaza eden, iklim değişikliklerine tampon sağlayan, Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnaiözellikte olan, kriterlerden en az birini bünyesinde bulunduran doğal sit alanlarında HES yapımına izin verilmeyeceğine, 2) Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu neticesinde yukarıda belirlenenözellikleri bünyesinde barındırmayan alanlarda; Bölge halkının içme ve tarımsal amaçlısu kullanım ihtiyaçlarının dikkate alınması, Ekolojik ihtiyaçdebisinin araştırmaçalışmasında belirlenerek su yatağındaki biyolojikçeşitliliğin devamınısağlayacakşekilde teminat altına alınması, Projelerin balık türlerinin geçişine izin verilecekşekilde düzenlenmesi, Proje ile yaban hayvanlarının geçişlerinin engellenmesi halinde uygun geçişalanlarının oluşturulması, şartıyla doğal sit alanlarında HES taleplerine değerlendirilme sonucu izin verilebileceğine, bu durumda yukarıda belirtilen özellikler dikkate alınarak; 3) Mevcut doğal sit derecelerine göre; Doğal Sit Alanlarında yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar; 1. maddede belirtilen özellikleri bünyesinde barındırmayan 1'inci, 2'nci ve 3'üncü derece doğal sit alanlarında 2. maddede belirtilen şartlar doğrultusunda izin verilebileceğine, 4) Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte tanımlanan kategorilere göre; a) Kesin Korunacak Hassas Alanlarda HES projelerine izin verilmeyeceğine, b) Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında 1. maddedeki özelliklerden en az birini barındırması halinde izin verilmeyeceğine, bu özellikleri taşımayan alanlarda ise 2. maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine, c) Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında 2. maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde izin verilebileceğine, 5) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında ekolojik temelli bilimsel araştırma raporunun konusu ile ilgili uzmanların bulunmaması durumunda, biyolojikçeşitlilik konusunda uzman biyologların ve/veya jeologlardan komisyonca görüş alınmasıgerektiğine, 6) Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan izin verilen alanlarda yapılacak HES projelerinin, alanın topoğrafik yapısı ve peyzaj değerleri dikkate alınarak projelendirilmesi ve bu projeye ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan uygunluk kararı alınması gerektiğine, Karar verildi.
Diğer Haberler