BARODAN HABERLER

Dershanelerin Kapatılmasını Gündemine Aldı

973 görüntülenme
03/07/2015
Dershanelerin Kapatılmasını Gündemine Aldı
Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılmasını içeren kanunun iptal istemini 9 Temmuz'da görüşmeye karar verdi. Anayasa Mahkemesi, dershanelerin kapatılmasını içeren kanunun iptal istemini 9 Temmuz'da görüşmeye karar verdi. İŞTE AYM'NİN 9 TEMMUZ TARİHLİ GÜNDEMİNDEKİ DERSHANE MADDESİ 1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un; ....B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 2. maddesinin;1- Birinci fıkrasının;a- (b) bendinde yer alan "dershaneleri" ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,b- Değiştirilen (c) bendinin "...ile Bakanlıkça dönüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaöğretim..." bölümünün,c- Değiştirilen (g) bendinin "Ortaöğretime veya yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde olmamak kaydıyla..." bölümünün,d- (f) bendinin yürürlükten kaldırılmasının,e- Değiştirilen (j) bendinde yer alan "On iki yaş ve altındaki..." ibaresinin, KAPATILAN DERSHANELERDEKİ ÖĞRETMENLERİN MEB'E ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASINI ÖNGÖREN BİRİNCİ FIKRADÖNÜŞEMEYEN DERSHANELERİN KAPATILMASINI ÖNGÖREN 7. FIKRA C- 12. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen ek 1. maddenin birinci fıkrası ile yedinci fıkrasının birinci cümlesinin, İptali istenen birinci fıkra: "Ek Madde 1 - Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları halinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğretim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez. Yedinci fıkra: Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetlerine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının, ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. DERSHANELERİN 1/9/2015 TARİHİNE KADAR FAALİYETLERİNE DEVAM EDEBİLECEĞİNİ ÖNGÖREN MADDE D- 13. maddesiyle 5580 sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddenin, İptali istenen fıkra: Madde 13 - 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "Geçici Madde 5 - Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu Kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilir. Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alır. Dönüşüm programına alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." BAKANLIKTAKİ DAİRE BAŞKANI VE ÜZERİNDEKİ PERSONELİN YABANCI DİLSİZ YURTDIŞINA ATANMASINI ÖNGÖREN MADDE E- 21. maddesiyle, 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 31. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın "...ile Bakanlıkta daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanmalarında hizmet süresi ve..." bölümünün, OKUL MÜDÜRLERİNİN, 4 YILLIĞINA, İL MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ VE VALİNİN ONAYI İLE ATANMASINI ÖNGÖREN MADDEOKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ OKUL MÜDÜRÜNÜN TEKLİFİ, İL MEM'İN UYGUN GÖRMESİ VE VALİNİN ONAYI İLE ATANMASINI ÖNGÖREN MADDE F- 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasının, "İptali istenen fıkra: (8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz."G- 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin;1- (3) numaralı fıkrasının,2- (7) numaralı fıkrasının;a- Birinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi ve ..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin,b- İkinci cümlesinde yer alan "...Milli Eğitim Başdenetçisi, Milli Eğitim Denetçisi,..." ibaresi ile "...Milli Eğitim Denetçi Yardımcısı ve..." ibaresinin,c- Üçüncü cümlesinde yer alan "(Milli Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına atananlar dahil)" ibaresinin,3- (8) numaralı fıkrasının, H- 26. maddesinin (d) bendinin, I- 27. maddesinin;1- (3) numaralı fıkrasının "Milli Eğitim Denetçileri ve Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları ile..." ibaresinin,2- (5) numaralı fıkrasının;a- (a) bendinin "aynı bentte yer alan 've Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları' ve 'Milli Eğitim Denetçiliğine" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır." bölümünün,b- (b) bendinin "...(g) bendinde yer alan 'Milli Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,' ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve..." bölümünün,3- (7) numaralı fıkrasının, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi
Diğer Haberler