BARODAN HABERLER

Cevap dilekçesinin

897 görüntülenme
16/10/2015
Cevap dilekçesinin
H.M.K--MADDE 128Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu(1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.H.M.K--MADDE 187İspatın konusu(1) İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil gösterilir.(2) Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz.H.M.K-- MADDE 140Ön inceleme duruşması(1) Hâkim, ön inceleme duruşmasında, dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. (2) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.(3) Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür.(4) Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir. (5) Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.T.C. YARGITAY2.HUKUK DAİRESİESAS NO: 2014/17528KARAR NO: 2015/2414KARAR TARİHİ: 20.02.2015>BOŞANMA DAVASI--DAVALININ GÖSTERDİĞİ TANIKLARI DİNLENİP DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK HASIL OLACAK NETİCESİNE GÖRE KARAR VERİLMESİ--EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece, tarafların huzuru ile 19/03/2014 günü ön inceleme duruşması yapılmış, aynı oturum tarafların anlaştıkları ve ayrıştıkları hususlar tespit edilmeksizin, sulh teşvikinden netice alınmayacağı görülünce tahkikata geçilmesine karar verilmiş ve tahkikat için duruşma günü belirlenmiştir. Davalıya ön inceleme duruşmasında delil göstermesi ve delillerini sunması için bir süre verilmediğine göre davalının tahkikat duruşmasından önce 02.04.2014 günü verdiği tanık listesi süresinde kabul edilmelidir. Öyleyse davalının gösterdiği tanıkları dinlenip diğer delillerle birlikte değerlendirilecek hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.(6100 S. K. m. 127, 128, 140, 187)DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:KARAR: Dava dilekçesi davalıya 26.11.2013 günü tebliğ edilmiş, davalı süresinde (HMK.m. 127/1) cevap vermemiş, 19.03.2014 günü verdiği dilekçe ile yetki itirazında bulunmuştur. 02.04.2014 tarihli dilekçesi ile de tanıklarını bildirmiştir. Davaya süresinde cevap vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır.(HMK.m.l28) Bu böyle olmakla birlikte süresinde davaya cevap vermemiş olan davalının dahi, kanunda belirtilen süre içinde olmak koşuluyla delil bildirme hakkı mevcuttur. Delil, çekişmeli hususların ispatı için gösterilir (HMK.m.187). Çekişmeli hususlar ise ön inceleme duruşmasında tespit edilir. (HMK. m. 140/1) Tarafların anlaştıkları ve ayrıştıkları hususlar tespit edilmeden delil göstermeleri beklenemez. Şu halde, taraflar kural olarak en geç tahkikatın başına kadar delil gösterebilir ve sunabilirler. Mahkemece, tarafların huzuru ile 19/03/2014 günü ön inceleme duruşması yapılmış, aynı oturum tarafların anlaştıkları ve ayrıştıkları hususlar tespit edilmeksizin, sulh teşvikinden netice alınmayacağı görülünce tahkikata geçilmesine karar verilmiş ve tahkikat için duruşma günü belirlenmiştir. Davalıya ön inceleme duruşmasında "delil göstermesi ve delillerini sunması için bir süre verilmediğine göre davalının tahkikat duruşmasından önce 02.04.2014 günü verdiği tanık listesi süresinde kabul edilmelidir. Öyleyse davalının gösterdiği tanıkları dinlenip diğer delillerle birlikte değerlendirilecek hasıl olacak neticesine göre karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, oybirliği ile, karar verildi.20.02.2015.
Diğer Haberler