BARODAN HABERLER

BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI

1055 görüntülenme
09/10/2015
BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI
BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI; BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI 09.10.2015 T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2014/12613K. 2015/5418T. 24.3.2015* BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SEBEBİYLEMANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI ( Manevi Tazminat Talebinin Boşanmaya Sebep Olan Olaylar Nedeniyle Değil Boşanmadan Bağımsız Olarak İleri Sürüldüğü - Aile Hukukunun Dışında Haksız Eyleme Dair Genel Sorumluluk Hükümlerine Dayandığı/Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği )* İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ BEYA KABULÜ HALİNDE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN TEMYİZİ ( İstinaf Kanun Yolu Denetimini Yapacak Olan Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlayıncaya Kadar Temyiz Yolunun Kapalı Olduğuna Dair İçtihadı Birleştirme Kararı Bulunduğu - Bu Kararın Adliye Mahkemelerini Yargıtay Dairelerini ve Genel Kurulları Bağlayacağı )* İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI ( İçtihadı Birleştirme Kararlarının Benzer Hukuki Konularda Adliye Mahkemelerini Yargıtay Dairelerini ve Genel Kurulları Bağlayacağı - Ait Olduğu Konuda Kesinleşmiş Kararları Etkilemeyeceği/Görülmekte Olan Bütün İşlere Etkili Olacağı )* MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN DAYANAĞI OLAN EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELMESİ ( Davanın Boşanma Davasından Önce Açıldığı - Aile Hukukunun Dışında Haksız Eyleme Dair Genel Sorumluluk Hükümlerine Dayandığı/Aile Mahkemelerinin Değil Genel Mahkemelerin Görevli Sayılacağı )4721/m. 174/26098/m. 49, 582797/m. 45/5Y.İ.B.G.K., E. 2013/1, K. 2014/1, T. 21.2.2014ÖZET : Dava boşanma davasıdır.İhtiyati tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü halinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı istinaf kanun yolu denetimini yapacak olan Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayıncaya kadar, temyiz yolunun kapalı olduğuna dair İçtihadı Birleştirme Kararı verilmiştir. İçtihadı Birleştirme Kararları, benzer hukuki konularda adliye mahkemelerini, Yargıtay Dairelerini ve Genel Kurullarını bağlar. Ait olduğu konuda kesinleşmiş kararları etkilemez ise de, görülmekte olan (derdest) bütün işlere etkilidir.Davacının manevi tazminat isteği, boşanma davası açılmadan önce açılan kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı, davalının şiddet ve psikolojik baskı uyguladığını ileri sürerek davalıdan manevi tazminat talep etmektedir. Manevi tazminat talebi, boşanmaya sebep olan olaylar sebebiyle değil, boşanmadan bağımsız olarak ileri sürüldüğüne göre, aile hukukunun dışında haksız eyleme dair genel sorumluluk hükümlerine dayanmaktadır. Haksız eyleme dair genel sorumluluk sebebine dayanan manevi tazminat istekleri ise talebin dayandırıldığı maddi hadise evlilik birliği içinde meydana gelmiş olsa bile, aile mahkemelerinin değil, genel mahkemelerin görevi kapsamındadır. Davanın Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülüp karara bağlanılması zorunludur.DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:KARAR : 1-)Davalının tefrik edilen ve yargılaması süren katkı payı davasında verilen ihtiyati tedbir ara kararına yönelik temyizinin incelenmesinde;İhtiyati tedbir talebinin reddi veya bu talebin kabulü halinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı istinaf kanun yolu denetimini yapacak olan Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlayıncaya kadar, temyiz yolunun kapalı olduğuna Yargıtay İçtihadı Birleştirme (Hukuk) Genel Kurulunca 21.2.2014 tarihinde 2013/1 esas 2014/12 karar sayı ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. İçtihadı Birleştirme Kararları, benzer hukuki konularda adliye mahkemelerini, Yargıtay Dairelerini ve Genel Kurullarını bağlar (Yargıtay K. m. 45/5) ve ait olduğu konuda kesinleşmiş kararları etkilemez ise de, görülmekte olan (derdest) bütün işlere etkilidir. Bu bakımdan anılan İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, karar temyizi kabil değildir. Bu sebeple temyiz talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.2-)Davalının boşanma kararına yönelik temyiz itirazlarına gelince;Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA karar vermek gerekmiştir.3-)Davacının manevi tazminat isteği, boşanma davası açılmadan önce açılan kişilik haklarına saldırı sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir, davacı, davalının şiddet ve psikolojik baskı uyguladığını ileri sürerek davalıdan manevi tazminat talep etmektedir. Manevi tazminat talebi, boşanmaya sebep olan olaylar sebebiyle değil, boşanmadan bağımsız olarak ileri sürüldüğüne göre, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesine değil, aile hukukunun dışında haksız eyleme dair genel sorumluluk hükümlerine dayanmaktadır (T.B.K.nın 49. ve 58. ). Haksız eyleme dair genel sorumluluk sebebine dayanan manevi tazminat istekleri ise talebin dayandırıldığı maddi hadise evlilik birliği içinde meydana gelmiş olsa bile, aile mahkemelerinin değil, genel mahkemelerin görevi kapsamındadır. Bu açıklamalar uyarınca dava; Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesinden değil Borçlar Kanunu 49. ve 58. maddelerinden kaynaklı olup, davanın Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülüp karara bağlanılması zorunludur. Gerçekleşen bu durum karşısında Asliye Hukuk Mahkemesince işin esasının incelenmesi gerekirken açılan davanın aile mahkemesi sıfatıyla görülüp yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ihtiyati tedbir ara kararına yönelik temyiz itirazının reddine, temyiz edilen hükmün, yukarda 3. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise 2. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 24.03.2015 tarihinde karar verildi.kazanci.com.tr
Diğer Haberler