BARODAN HABERLER

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

863 görüntülenme
09/11/2015
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK
9 Kasım 2015 PAZARTESİResmî GazeteSayı : 29527 TEBLİĞ Türkiye Barolar BirliğiBaşkanlığından:AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TARİFE MADDE 1 - 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 11 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir." "(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez." MADDE 2 - Aynı Tarifenin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin dört katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret müvekkil lehine iptal edilen miktarı geçemez." MADDE 3 - Aynı Tarifenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 22 - (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin, toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70'i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzellidosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60'ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40'ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir." MADDE 4 - Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün altıncı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "6. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hâkimlikleri ve İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 600,00 TL" MADDE 5 - Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün on beşinci satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Duruşmalı ise 1.250,00 TL" MADDE 6 - Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünün on sekizinci satırının (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Duruşmalı ise 2.500,00 TL" MADDE 7 - Aynı Tarifenin ekinde yer alan Avukatlık Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümüne aşağıdaki yirmi ikinci satır eklenmiştir. "22. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.500 TL" MADDE 8 - Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tarifenin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 31/12/2014 29222
Diğer Haberler