BARODAN HABERLER

Avukatın yazarken ve konuşurken dikkat edeceği hususlar

1861 görüntülenme
21/08/2015
Avukatın yazarken ve konuşurken dikkat edeceği hususlar
Avukatın yazarken ve konuşurken dikkat edeceği hususlar 21 Ağustos 2015 TBB DİSİPLİN KURULU KARARI Tarih - Esas No - Karar No Konu T. 01.12.2013E. E.2012/625K. K.2013/41 Avukatın iddia ve eleştirileri daima uygar, bilimsel ölçüler içinde kalmak, örnek teşkil edecek incelik ve zarafet düzeyinde olmak zorundadır. Avukatlar ayrıca, dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidirler. Avukattan, tartışmaya yol açmayacak, karşı taraf özellikle karşı taraf meslektaşını rencide etmeyecek ifadeler kullanmasını beklemek düzeyli ve olgun bir kişiliğin doğal bir sonucudur. TBB Mes.Kur 5, 27/1 Şikâyetli avukat hakkında, ... 4.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/405 Esasına kayıtlı olarak görülen itirazın iptali davasında davalı Avukat ... ... vekili olarak verdiği cevap dilekçesinde "Dava dilekçesinin şikâyetçi avukatayakışan bir dilekçe olduğunu cevap vermesi durumunda şikâyetçiyle aynı seviyeye ineceği " şeklinde ifadelere yer vererek şikâyetçi avukata hakaret ettiği iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylemin disiplin suçunu oluşturduğu kabul edilerek disiplin cezası tayin edilmiştir. Şikâyetli avukat savunmasında, şikâyetçinin müvekkili olan Avukat ... ...'le bir protokol yaptıklarını, bu anlaşmaya göre... 4. İcra Müdürlüğü'nün 2008/15217 Esas sayılı dosyası ile yapılan icra takibinde istenen tehiri icra kararından vazgeçilerek yatırılan paranın müvekkiline ödenmesi hususunda anlaşmaya varıldığını, ancak kararın bozulması halinde paranın iade edileceği hususunun kararlaştırıldığını, kararın Yargıtay'ca bozulması üzerine söz konusu paranın müvekkili Avukat ... ...'ten istenmesi nedeniyle açılan icra takibine itiraz ettiklerini, zira bu davada müvekkili Avukat ... ...'in değil onun müvekkillerinin sorumlu olduğunu ileri sürerek takibe itiraz ettiklerini, bu nedenle açılan davanın müvekkili lehine sonuçlandığını, Yargıtay'dan da geçerek onandığını, şikâyetçi avukata hakaret etmediğini, hakaret kastı bulunmadığını bildirmiştir. Baro Disiplin Kurulu, şikâyetli avukatın eylemini Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 27/1.maddesine aykırı bularak uyarma cezası tayin etmiş, karara şikâyetli avukat tarafından süresi içerisinde itiraz edilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/405 Esasında kayıtlı olan davada şikâyetçi avukatın davacı vekili, şikâyetli avukatında davalı vekili olduğu, şikâyetli avukatın 25.10.2010 tarihli cevap dilekçesinin "Cevaplarımız" başlıklı bölümde kovuşturmaya konu .."Dava dilekçesinin şikâyetçi avukatayakışan bir dilekçe olduğunu cevap vermesi durumunda şikâyetçiyle aynı seviyeye ineceği.. " şeklinde ifadeye yer vermiş olduğu anlaşılmıştır. Avukatın iddia ve eleştirileri daima uygar, bilimsel ölçüler içinde kalmak, örnek teşkil edecek incelik ve zarafet düzeyinde olmak zorundadır. Avukatlar ayrıca, dilekçelerinde kullandıkları ifadeleri titizlikle seçme becerisini göstermelidirler. Avukattan, tartışmaya yol açmayacak, karşı taraf özellikle karşı taraf meslektaşını rencide etmeyecek ifadeler kullanmasını beklemek düzeyli ve olgun bir kişiliğin doğal bir sonucudur. Avukatlar herhangi bir başvuruda veya verdikleri dilekçelerde, karşı taraf için objektifliği ihlal eden, mesleğin gerektirdiği saygı ve güvene yakışır tarzı aşan ifadeler kullanmamalıdır. Şikâyetli avukatın şikâyet dilekçesinde kullandığı, ifadeleri hukuksal savunma ile ilgisiz olup, O'nu küçük düşürmeye yöneliktir. Kovuşturmaya konu sözler "hakkın ortaya çıkarılmasına yararlı, etkili ve hatta zaruri açıklama" olarak kabul edilemeyeceği gibi " objektiflik " , " uyuşmazlıkla bağlantılılık " ve " Hukuki açıklama " esaslarına uygun değildir. Bu sebeple kovuşturmaya konu sözler, savunma sınırları içinde kabul edilemeyeceğinden eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 5.maddesinde avukatın yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklaması gerektiğini, 27/1.maddesi de avukatın, herhangi bir meslektaşı, özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte kişisel görüşlerini açıkça belirtemeyeceğini düzenlemiştir. Bu nedenlerle, şikâyetli avukatın eylemi Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 5. ve 27/1.maddelerine aykırı olmakla eylem disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu değerlendirmesinde ve takdir ettiği uyarma cezasında hukuki isabetsizlik görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir. Sonuç olarak, şikâyetli avukatın itirazının reddi ile ... Barosu Disiplin Kurulunun "Uyarma Cezası Verilmesine"ilişkin kararının ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler