BARODAN HABERLER

Anayasa Mahkemesi’nden 10 yıl tutukluluğa iptal

896 görüntülenme
05/07/2013
Anayasa Mahkemesi’nden 10 yıl tutukluluğa iptal
Anayasa Mahkemesi, 3. Yargı paketinin bazı maddelerine ilişkin iptal başvurusunu görüştü. İptali istenen hükümler arasında, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya bilerek yardım edenlere örgüt üyeliğinden verilecek cezalarda indirim yapılabileceğine ilişkin düzenleme yer alıyor. 3. Yargı paketiyle ayrıca Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda görev ve yargı çevresi belirlenmiş, soruşturma ve kovuşturma usulleri de düzenlenmişti. Bu kapsamda özel yetkili mahkemelerin açılmış davalara, özel yetikili savcıların da yürüttüğü soruşturmalara sonuçlanıncaya kadar bakacağına yönelik düzenleme de iptali istenen hükümler arasında bulunuyor. Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Özelliği 2 2012/100 Ankara Milletvekili Emine Ülker TARHAN, Uşak Milletvekili Dilek AKAGÜN YILMAZ ile birlikte 123 milletvekili 2.7.2012 günlü, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un; 1-1.maddesiyle,9.6.1932 günlü, 2004sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun başlığı ile birliktedeğiştirilen 1.maddesinin beşinci fıkrasının, 2- 3. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'a eklenen 8/A maddesinin ikinci fıkrasının, 3- 21. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 106. maddesinin birinci fıkrasının, 4- 22. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 110. maddesinin birinci fıkrasının, 5- 24. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'un 114. maddesine eklenen dördüncü fıkranın "Açık artırmaya elektronik ortamdan teklif verme yoluyla başlanır." biçimindeki birinci cümlesinin, 6- 25. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 115. maddesinin, 7- 28. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 124. maddesinin üçüncü fıkrasının, 8- 29. maddesiyle, 2004 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 126. maddesinin dördüncü fıkrasının, 9- 31. maddesiyle değiştirilen, 2004 sayılı Kanun'un 129. maddesinin, 10- 44. maddesiyle, 6.1.1982 günlü, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8. maddesinin; a- (1) numaralı fıkrasının, aa- (d) bendine eklenen "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği," ibaresinin, ab- (e) bendine eklenen "ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlıkları," ibaresinin, ac- Değiştirilen (g) bendinin, b- (3) numaralı fıkrasındaki değiştirilen "onbeş yıl" ibaresinin, 11- 45. maddesiyle değiştirilen, 2575 sayılı Kanun'un 24. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin, 12- 46. maddesiyle değiştirilen, 2575 sayılı Kanun'un 60. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin, 13- 47. maddesiyle değiştirilen, 2575 sayılı Kanun'un 61. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının, 14- 57. maddesiyle; a- 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının, b- 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesine eklenen (3) ve (10) numaralı fıkraların, 15- 58. maddesiyle değiştirilen 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkralarının, 16- 72. maddesiyle, 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 37. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendinin, 17- 74. maddesiyle, 12.4.1991 günlü, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 2. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ve örgüt mensupları gibi cezalandırılırlar" ibaresinin madde metninden çıkarılmasının, 18- 75. maddesiyle, 3713 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 10. maddesinin, 19- 77. maddesiyle, 9.6.2004 günlü, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 26. maddesinin birinci ve altıncı fıkralarında yapılan değişikliklerin, 20- 85. maddesiyle, değiştirilen 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin (6) ve (7) numaralı fıkralarının, 21- 90. maddesiyle, 5237 sayılı Kanun'un başlığı ile birliktedeğiştirilen 277. maddesinin, 22- 92. maddesiyle değiştirilen, 5237 sayılı Kanun'un 285. maddesinin, 23- 93. maddesiyle değiştirilen, 5237 sayılı Kanun'un 288. maddesinin, 24- 95. maddesiyle, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen 38/A maddesinin, 25- 105. maddesinin, 26- Geçici 1. maddesinin, 27- Geçici 2. maddesinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı fıkralarının, 28. Geçici 3. maddesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. Esas 6352 sayılı Kanun'un; A- 75. maddesiyle, 3713 sayılı Kanun'un başlığı ile birlikte değiştirilen 10. maddesinin; 1- "Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır." biçimindeki beşinci fıkrasının İPTALİNE, 2- Kalan fıkralarının REDDİNE, B- Diğer kurallarına ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,
Diğer Haberler