BARODAN HABERLER

6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

933 görüntülenme
27/02/2014
6524 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6524 Kabul Tarihi: 15/02/2014 MADDE 1-24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 49 uncumaddesinin birinci fıkrasında yer alan "aşmamak üzere" ibaresinden sonra gelmeküzere "Bakanlıkça" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış vedördüncü fıkrasında yer alan "ilgisine göre Hakimler ve Savcılar YüksekKurulunca veya" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 2-2802 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir. "Hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkemeveya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafındanyapılır." MADDE 3-2802 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 119- Hakim ve savcıların hak ve ödevi olan meslek içieğitimleri Türkiye Adalet Akademisince yaptırılır. Bu eğitimin usul veesasları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak Türkiye AdaletAkademisince hazırlanan yönetmelikte belirlenir." MADDE 4- 29/3/1984tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 16/A maddesininbirinci fıkrasında yer alan "onbeş" ibaresi "yirmi beş", üçüncü fıkrasında yeralan "on'una" ibaresi "yirmisine" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 5-23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 3 üncümaddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6-4954 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 8- Başkanlık, Başkan ile üç başkan yardımcısından oluşur. Başkan yardımcılarının sorumlu olduğu birimler Başkan tarafındanbelirlenir." MADDE 7-4954 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "Yönetim Kurulunca" ibaresi "Başkantarafından" şeklinde değiştirilmiştir. "Başkan, Bakan tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birincisınıf adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukukprofesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar veya en azyirmi yıl fiilen mesleği icra etmiş birinci sınıf noterlerden muvafakatlerialınarak gösterilen üç aday arasından Bakanlar Kurulunca dört yıl süre ileseçilip görevlendirilir veya atanır. Başkan yardımcıları, yukarıda sayılanlararasından Bakan tarafından görevlendirilir veya atanırlar. Süresi biten Başkanbir dönem daha aynı usulle yeniden seçilip görevlendirilebilir veyaatanabilir." MADDE 8-4954 sayılı Kanunun 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir. "Hizmet birimleri ve görevleri MADDE 11- Başkanlığın hizmet birimleri; Eğitim Merkezi Başkanlığı,İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Strateji GeliştirmeDaire Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı ile BilimselÇalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığıdır. Eğitim Merkezi Başkanlığı, adli, idari ve askeri yargı hakim vesavcıları, avukat ve noterler ile adalet hizmetlerine yardımcı personelinmeslek öncesi ve meslek içi eğitimi ve gelişmesi için faaliyette bulunur. Bufaaliyetler, Meslek Öncesi Eğitimi Daire Başkanlığı ile Meslek İçi ve Hizmetİçi Eğitim Daire Başkanlığı eliyle yürütülür. Başkan yardımcılarından biri, aynı zamanda Eğitim MerkeziBaşkanıdır. Başkan yardımcılarından diğeri; İnsan Kaynakları ve DestekHizmetleri Daire Başkanlığının görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.Başkan yardımcılarından bir diğeri ise; Dış İlişkiler ve Projeler DaireBaşkanlığı ile Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığınıngörevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Daire başkanlıklarına birinci sınıfa ayrılmış adli ve idari yargıhakim ve savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakan tarafından atamayapılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ise dört yıllık yüksek öğretimmezunlarından, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabigörevlerde on iki yıl hizmeti bulunan ve aynı Kanunun 48 inci maddesinde arananşartlara sahip olanlar arasından da atama ya da görevlendirme yapılabilir. Daire başkanlıklarında yeteri kadar şube müdürü ve idari personelgörev yapar. Daire başkanlıklarının ve şube müdürlüklerinin görevleri ileçalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir." MADDE 9-4954 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 12- Genel Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Teftiş KuruluBaşkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar GenelMüdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Uluslararası Hukukve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, EğitimDairesi Başkanı ile dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun biri hukuk daireleri, biriceza daireleri üyeleri arasından seçeceği iki üye b) Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasındanseçeceği bir üye c) Askeri Yargıtay Başkanlar Kurulunun Askeri Yargıtay üyeleriarasından seçeceği bir üye d) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Askeri Yüksekİdare Mahkemesinin hakim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği bir üye e) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasındanseçeceği bir üye f) Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektirennitelikleri yitirmemiş; adli yargı hakim ve savcıları arasından görevlendireceğidört, idari yargı hakim ve savcıları arasından görevlendireceği iki üye g) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye'deki hukuk fakültelerininöğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye h) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yılfiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye ı) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterlerarasından seçeceği bir üye Başkan ve Başkan yardımcıları, Genel Kurulun tabii üyeleridir." MADDE 10-4954 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlüktenkaldırılmıştır. MADDE 11-4954 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan"veya 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı niteliklere sahip diğerkimseler" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 12-4954 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlüktenkaldırılmış ve (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "f) Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlerigösteren tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak." MADDE 13-4954 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç"ibaresinden sonra gelmek üzere "asıl iki yedek" ibaresi eklenmiştir. MADDE 14-4954 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "GenelSekreterin teklifi üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 15-4954 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan"meslekte fiilen on yılını tamamlamış;" ibaresi madde metninden çıkarılmış veaynı bendin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Yargıtay, Danıştay, AskeriYargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi ile askeri yargı hakim vesavcıları ve noterler yönünden yetkili kurulların belirlenmesinde 23 üncümaddenin ikinci fıkrası esas alınır. Adli ve idari yargı hakim ve savcılarının muvafakatlerialınarak görevlendirilmeleri Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından yapılır.Adli, idari ve askeri yargı hakim ve savcıları, avukatlar, noterler ve alanındauzman kişilerin görevlendirilmeleri için meslekte fiilen on yılını tamamlamışolmaları şartı aranır." cümleleri eklenmiştir. MADDE 16-4954 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "YönetimKurulu tarafından, yapılacak çalışmanın kapsamı ve süresi de dikkate alınaraken çok bir yıl süreyle görevlendirilebilirler. Süresi sona erenler, aynı usulegöre yeniden" ibaresi "Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından" şeklindedeğiştirilmiş, ikinci fıkrada yer alan "hakimler ve savcılar hakkında Hakimlerve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığında çalışan hakimler hakkındaBakan," ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkradan sonra gelmeküzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Başkanın talebi üzerine Bakan tarafından, adalet uzman yardımcılarıve uzmanları muvafakatleri alınarak Akademide görevlendirilebilir." MADDE 17-4954 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 18-4954 sayılı Kanunun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 19-4954 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin madde başlığında ve birinci fıkrasındayer alan "Eğitim Merkezi Müdürü ve müdür yardımcıları" ibareleri "dairebaşkanları" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 20-4954 sayılı Kanuna geçici 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçicimadde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 12- a) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TürkiyeAdalet Akademisinde; Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Kurul, Yönetim Kuruluve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Eğitim Merkezi Müdürü ve müdüryardımcıları, 23 üncü madde uyarınca görevlendirilen hakim ve savcılar ilediğer personelin görevleri sona erer. Eğitim Merkezi Müdürü ve müdüryardımcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından; kadrosu Akademidebulunan diğer personel ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlerinin sona erdiğitarihten itibaren on beş gün içinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki başkabir göreve atanırlar. 9 ve 23 üncü maddeler uyarınca Akademide geçici olarakgörevlendirilen hakim ve savcılar ile diğer personel, kadrolarının bulunduğuyerlerde göreve başlarlar. b) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içindeBakan tarafından başkan yardımcıları ve daire başkanları atanır; on beş güniçinde Bakan tarafından üç başkan adayı belirlenerek Bakanlar Kuruluna sunulurve ilk Bakanlar Kurulu toplantısında Başkanın atama ya da görevlendirmesiyapılır. c) Bu Kanuna göre Başkan atanıncaya ya da görevlendirilinceyekadar Başkan tarafından yapılması gereken görev ve hizmetler, Adalet BakanlığıPersonel Genel Müdürü tarafından yürütülür. d) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlüktebulunan Başkanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve yönetmeliklerinin buKanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. e) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, Kanunun yayımıtarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. f) 12 nci maddede yazılı kurum, kuruluş ve kurullar, bu Kanununyürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Akademi Genel Kurul üyeleriniseçerek Başkanlığa bildirirler. 12 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendiuyarınca yapılacak görevlendirmeler aynı süre içinde yapılır. Genel Kurulüyelerinin belirlenmesi ve Başkanın daveti üzerine en geç bir ay içinde GenelKurul ilk toplantısını yapar. Genel Kurulun ilk toplantısında, Yönetim veDenetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri seçilir. g) Akademi idari personeli için yapılacak atamalarda, 2014 yılıMerkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz." MADDE 21- 11/12/2010tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 2 ncimaddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "Başkan, başkanyardımcıları," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. MADDE 22-6087 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir. "ç) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme,atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadrodağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplincezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim ve savcılar hakkında denetim,araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzeregenelge düzenlemek." MADDE 23-6087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdakişekilde değiştirilmiş; bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmişve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. "ç) İlgili dairenin teklifi üzerine hakim ve savcılar hakkındadenetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması işlemleri ile inceleme vesoruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere olur vermek." "d) Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarınıve genel sekreter yardımcılarını atamak. e) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplinsoruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleriyerine getirmek." MADDE 24-6087 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlüktenkaldırılmış; (e) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (h) bendindeyer alan "Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genelsekreter yardımcılarını," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. "e) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplinsoruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleriyerine getirmek." "ı) Adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme,atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadrodağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplincezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim ve savcılar hakkında denetim,araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzereyönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek." MADDE 25- 6087sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir. "(2) Başkan, yukarıdaki esaslara göre üyelerin hangi dairede asılve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını belirler. (3) Daire başkanları, her dairenin kendi üyeleri içinden üye tamsayısının salt çoğunluğuyla belirlenecek iki aday arasından, Genel Kurulcaseçilir. Genel Kurulun ilk toplantısında toplantı veya karar yeter sayısınınsağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanlarınen çok oyunu alan kişi daire başkanı seçilmiş sayılır. Adalet BakanlığıMüsteşarı daire başkanı seçilemez." MADDE 26-6087 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan"soruşturma işlemleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile inceleme vesoruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemler" ibaresi eklenmiştir. MADDE 27-6087 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "dört"ibaresi "biri idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek beş" şeklindedeğiştirilmiştir. MADDE 28-6087 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesiaşağıdaki şekilde; dördüncü fıkrasında yer alan "Genel Kurul" ibaresi "Başkan"şeklinde; beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynıfıkranın (c) bendinde yer alan "İlgisine göre daire başkanı ve" ibaresi maddemetninden çıkarılmıştır. "GenelSekreter adaylarının belirleneceği toplantıya Başkan katılamaz ve yapılacakseçimde her bir Kurul üyesi ancak bir adaya oy verebilir. Seçime ilişkin ilktoplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç güniçinde ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıya katılanların en çok oyunu alan üçaday teklif edilmiş sayılır." "a) Genel Sekreterce hazırlanıp Başkan tarafından onaylanan iş bölümünegöre çalışır." MADDE 29-6087 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir. "(2) Tetkik hakimliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen enaz beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde yararlıolacağı anlaşılmış bulunanlar arasından ihtiyaç duyulan her bir boş kadro içinBirinci Daire tarafından teklif edilen iki katı aday içinden, muvafakatlerialınarak Genel Kurulca geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılır.İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç güniçinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en yüksek oyunu alan kişininataması yapılır." MADDE 30-6087 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir. "(2) Kurul personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanır.Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğunaatanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılısayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyoncayapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkantarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beşkatına kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleriuygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları muvafakatleri alınarak Başkantarafından Kurulda görevlendirilebilir. (3) Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikledüzenlenir." MADDE 31-6087 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki"ibaresi "üç", ikinci fıkrasında yer alan "Üçüncü Daire Başkanının" ibaresi"Başkanın", üçüncü fıkrasında yer alan "Kurula" ibaresi "Başkana", dördüncüfıkrasının (c) bendinde yer alan "Kurul" ibaresi "Başkan" şeklindedeğiştirilmiştir. MADDE 32-6087 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 15- (1) Teftiş Kurulunda görev yapacak olan; a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıfhakim ve savcılar arasından muvafakatleri alınarak Başkan tarafından, b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılınıdoldurmuş, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma nitelikleriniyitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre Genel Kurultarafından, atanır. (2) Kurul müfettişleri, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen enaz beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetindeyararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından ihtiyaç duyulan her bir boşkadro için Birinci Daire tarafından teklif edilen iki katı aday içindenmuvafakatleri alınarak Genel Kurulca atanır. İlk toplantıda toplantı veya kararyeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikincitoplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişinin ataması yapılır. (3) Adalet müfettişliğinden Kurulmüfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine, Kurul müfettişliğinden Adaletmüfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç denetçiliğindenAdalet müfettişliğine veya Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatlerialınmak suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde yapılacak atamalarda öncekidenetim biriminde geçen süre, yeni atanılan denetim birimindegeçmiş sayılır. Kurul müfettişi, Adalet müfettişi veya Bakanlık içdenetçisi olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların yenidenmüfettişliğe ya da iç denetçiliğe atanmaları durumunda da bu hüküm uygulanır." MADDE 33-6087 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan"ilgili daire başkanı" ibaresi "Başkan" şeklinde değiştirilmiş ve maddeyeaşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(3) Teftiş Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu başkan yardımcılarıKurul müfettişlerinin sahip olduğu mali haklar dahil her türlü hak ve yetkiyihaizdirler." MADDE 34-6087 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "her üye,"ibaresinden sonra gelmek üzere "ancak bir aday için;" ibaresi eklenmiş ve "oykullanabilir;" ibaresi "oy kullanabilir. Belirtilenden" şeklindedeğiştirilmiştir. MADDE 35-6087 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 29- (1) Başkan, Genel Kurulun toplantı günlerini tespiteder. (2) Başkan, gereken hallerde veya üye tam sayısının saltçoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel Kuruluolağanüstü toplantıya çağırabilir. (3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısınınsalt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. (4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine,ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı günve saati, Kurulda görüşülecek işleri ve sırasını gösterir. (5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesindensonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması halinde ve toplantı gününden en azbir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurulüye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayantalepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin sırasından önceya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması aynı usule tabidir." MADDE 36-6087 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir. "(3) Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üyetam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır." "(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemindüzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması halinde vetoplantı gününden en az bir gün önce daire başkanı veya üyelerden birininyazılı talebi üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur.İvedi ve süreli olmayan talepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerdenbirinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemdençıkarılması aynı usule tabidir." MADDE 37-6087 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarıaşağıdaki şekilde; beşinci fıkrasında yer alan "Genel Kurula" ibaresi "Başkana"şeklinde değiştirilmiş; onuncu fıkrasında yer alan "Kurul tarafından" ibaresi"yukarıda belirtilen usule göre Başkan ve Genel Kurul tarafından" şeklindedeğiştirilmiştir. "(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturaneylemleri sebebiyle, haklarında yürütülecek disiplin soruşturması Başkan,disiplin kovuşturması Genel Kurul tarafından bu Kanun hükümleri uyarıncayapılır." "(3) Başkan, ihbar veya şikayetle ilgili olarak, doğrudan veyayaptırdığı inceleme sonucuna göre soruşturma açılmasına yer olmadığına ya dasoruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma açılmasına karar vermesi halindeüyeler arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu görevlendirir. Soruşturmakuruluna, yaşça büyük olan üye başkanlık eder." "(6) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirirve dosyayı kovuşturma işlemlerinin yürütülmesi için Genel Kurula sunar. GenelKurul kovuşturma aşamasına ilişkin olarak bizzat veya vekili aracılığıyla sözlüya da yazılı savunmasını yapmak üzere ilgiliye yedi günden az olmamak üzere süreverir." MADDE 38-6087 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve onuncufıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçlarıile kişisel suçları hakkındaki soruşturma izni işlemleri Başkan, kovuşturmaizni işlemleri Genel Kurul tarafından, kovuşturma açılması kararı ve kovuşturmamercilerinin belirlenmesi ise gösterilen yetkili merciler tarafından bu Kanunhükümleri uyarınca yapılır." "(3) Başkan suç ihbar veya şikayetini doğrudan ya da incelemeyaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturmaaçılmasına karar verir. Soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, üyelerarasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçer. Soruşturma kuruluna yaşçabüyük olan başkanlık eder." "(5) Soruşturma kurulu, soruşturmayı tamamladıktan sonrakovuşturma açılmasına yer olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir raporhazırlayarak, rapor ve eklerini Genel Kurula sunulmak üzere Başkana verir." "(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan öncekisuç teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma yapılması ve kovuşturma izniverilmesi işlemleri, bulunduğu aşamadan itibaren bu madde hükümlerine göreyürütülür." MADDE 39-6087 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kuruldagörev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri veidari personelin Kuruldaki görevleri sona erer. (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde; a) Başkan tarafından Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkanyardımcıları ve genel sekreter yardımcıları atanır. b) Genel Kurul tarafından, bu Kanunla öngörülen usule göre GenelSekreter adayları belirlenir. (3) Genel Sekreter adayları belirlendikten sonraki üç gün içindeBaşkan tarafından Genel Sekreter atanır. (4) Kuruldaki görevleri sona eren Genel Sekreter, genel sekreteryardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurulmüfettişleri ve tetkik hakimleri müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecekbir göreve atanırlar. (5) Kuruldaki görevleri sona eren idari personel AdaletBakanlığınca, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında mükteseplerine uygunkadrolara atanırlar. (6) Kurul tarafından çıkarılan; a) Genelgelerin tümü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteyürürlükten kalkar. b) Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerininuygulanmasına devam olunur. (7) Kurul idari personeli için yapılacak atamalarda 2014 yılıMerkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz. (8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde,adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından yapılacak Kurul üyeliğiseçimlerinde, adayların hakimlik ve savcılık mesleğinde yirmi yıl çalışmışolmaları şartı aranır. GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunla Kurul üyelik seçimlerine ilişkinyapılan değişiklik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacakseçimlerde uygulanır." MADDE 40-30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve YargılamaUsulleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "üçadaya" ibaresi "bir adaya" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 41-Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılıcetvelin Türkiye Adalet Akademisine ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (3) ve(4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Türkiye Adalet Akademisine aitbölümüne; (5) ve (6) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvelin Hakimler veSavcılar Yüksek Kuruluna ait bölümüne, (7) sayılı listede yer alan kadrolarihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelinAdalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir. MADDE 42- BuKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 43- BuKanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Diğer Haberler