BARODAN HABERLER

12. Hukuk Dairesi 2015/13055 E. , 2015/28032 K.

876 görüntülenme
29/12/2015
12. Hukuk Dairesi         2015/13055 E.  ,  2015/28032 K.
12. Hukuk Dairesi 2015/13055 E. , 2015/28032 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İzmir 10. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/01/2015NUMARASI : 2013/578-2015/51Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3. kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:Şikayetçi 3. kişi vekilinin; mülkiyeti müvekkili şirkete ait menkullerin Kartal12. Noterliği'nin 14.04.2012 Tarih ve ... yev. No'lu Finansal Kiralama sözleşmesi ile takip borçlusu S... S.. ... Limited Şirketine kiralandığını, haciz ve muhafaza yapılarak yed'i emine teslim edildiğini 29.08.2013 tarihinde öğrendiklerini, İzmir 10. İcra Mahkemesinde istihkak davası açtıklarını, menkullerin ruhsatı getirilerek ruhsata göre maliki tespit edilmeden satış kararı verilmesinin doğru olmadığını ileri sürerek haciz, muhafaza ve satış işlemlerinin iptaline karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 3226 sayılı Kanun'un 19. (6361 sayılı Kanun'un 28/2.) maddesinde; kiracının iflası veya icra takibine uğraması halinde finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulmasına veya iflasta tefrikine ilgili memurca karar verileceği, bu karara karşı yedi gün içinde icra mahkemesi nezdinde şikayette bulunulabileceği öngörülmüştür.Öte yandan, İİK.'nun 16/1. maddesinde ise; ''Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas Dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.'' düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda, üçüncü şahsın 3226 Sayılı Kanunun 19. (6361 sayılı Kanun'un 28/2.) maddesine dayalı olarak yapacağı haczedilmezlik şikayetini İİK.'nun 16/1. maddesi uyarınca haczi öğrenme tarihinden itibaren yasal yedi günlük sürede icra mahkemesine bildirmesi zorunludur.Somut olayda, 3. kişi vekili 06.09.2013 tarihinde verdiği şikayet dilekçesinde, 29.08..2013 tarihinde haciz ve muhafazadan haberdar olduklarını beyanla şikayette bulunduğu, bu durumda haciz işleminden haberdar olduğunu beyan ettiği bu tarihe nazaran 06.09.2013 tarihinde yapılan başvuru, yasal yedi günlük süreden sonra olduğundan, mahkemece şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek şikayetin reddine karar verilmesi isabetsiz ise de; sonuçta istemin reddine karar verildiğinden sonucu itibarı ile doğru olan mahkeme kararının onanması yoluna gidilmiştir.SONUÇ: 3. kişinin temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Diğer Haberler